16 december 2020

Wat hebben we bereikt in deze periode?

In dit artikel wil ik graag ingaan op de resultaten die we als fractie bereikt hebben in 2020. Allereerst natuurlijk goed om op te merken dat we sinds lange tijd weer in de coalitie zitten en ook een gedeputeerde hebben geleverd.

Ook voor ons als fractie is het wennen om nu onderdeel uit te maken van de coalitie. De opstart na de verkiezingen ging traag en de coalitievorming duurde langer dan gebruikelijk. Dit heeft ook geresulteerd in een trage start als het gaat om het realiseren van het coalitieakkoord. Mede door Corona is dit effect nog versterkt. [Lees verder][link naar artikel op website:]

Toch zijn we als fractie behoorlijk zichtbaar geweest. Alhoewel we een loyale coalitiepartner zijn, zijn we kritisch als het gaat om realisatiekracht en willen we onze eigen punten ook naar voren kunnen brengen. Dit heeft geresulteerd in diverse moties en amendementen. Als fractie zijn we niet per definitie uit op veel moties en amendementen en proberen we via toezeggingen of samenwerking dingen voor elkaar te krijgen. Ik noem enkele moties waarin wij betrokken zijn. Motie stikstof waarin we Gedeputeerde Staten oproepen om zorgvuldig om te gaan met de impact op agrariërs. Motie actieplan boerenlandvogels waardoor er extra geld wordt vrijgemaakt om de stand op peil te houden. Motie om de woonomstandigheden van arbeidsmigranten te verbeteren. Ook een motie om het voorspellend vermogen van de provincie aangaande financiën te verbeteren. Tenslotte wil ik nog een amendement noemen waarin de subsidies voor het Erfgoedhuis en Basisvoorziening cultuur voor het lopende jaar worden veilig gesteld.

Al met al hebben we op veel verschillende terreinen een bijdrage kunnen doen. Ook voor 2021 blijven we ons inzetten om als ChristenUnie & SGP een verschil te kunnen maken en ook op provinciaal terrein ons christelijk geluid te laten horen.

Jacco Schonewille, Statenlid ChristenUnie