12 november 2020

Kernpunten begrotingsbehandelingen

In de Provinciale Statenvergadering vandaag heeft onze fractievoorzitter Nico de Jager zijn woordvoering gehouden bij de behandeling van de Begroting 2021. De kernpunten voor de ChristenUnie & SGP-fractie zijn de volgende.

Financieel beleid
De fractie pleit dat het College zich blijft inzetten voor steeds betere begrotingsproducten en steeds beter financieel beheer: de voorspelbaarheid blijven verbeteren. Ofwel ‘scherper aan de wind zeilen’ en reëler begroten waarbij gedurende het jaar de voorspelbaarheid steeds nauwkeuriger moet worden. Hiermee benadrukken we onze bij de Najaarsnota unaniem aangenomen motie “Voorspellend Vermogen”.

Exclusiviteit en Diversiteit
Onze provincie is veel meer dan een Regenboog provincie. Onze fractie zal bij de startnotitie Inclusiviteit het accent leggen op een gelijke behandeling in het brede kader van artikel 1 van de grondwet. Dat zou erop neer kunnen komen dat het accent wat nu in de Regenboogprovincie ligt veel breder wordt getrokken en gelijk wordt gemaakt.

Energie
Op ons verzoek gaat een impactkaart van Zuid-Holland voor de besluitvorming in regio’s en PS gemaakt worden. Die laat aan iedereen in Zuid-Holland zien wat de impact van de keuzes in de RES is op onderdelen als woningbouw, veiligheid, natuur, gezondheid etc. Hiermee faciliteren we als Provincie een transparant proces.

Cultuur en erfgoed
De ChristenUnie & SGP-fractie investeert graag extra in ons waardevolle erfgoed en vraagt GS daarom:

  • Inlopen van achterstanden in restauratie van monumenten
  • Hulp bij planvorming voor herbestemming van monumenten en inrichten molenbiotopen.


Sport, Recreatie en Gezond & Veilig
De ChristenUnie & SGP-fractie ziet een mooie mogelijkheid om Sport, Recreatie en Gezond & Veilig te combineren met het provinciale doel om de erfgoedlijnen meer te intensiveren en te promoten. Wij vragen GS om een analyse inclusief inzicht in de financiële consequenties uit te voeren, met als doel inzicht te krijgen in hoeverre de al bestaande plannen op het gebied van sport, recreatie en gezond en veilig gekoppeld kunnen worden aan erfgoedlijnen, met bijzondere aandacht voor ‘om de hoek’ initiatieven.

Natuur
Het Actieplan Boerenlandvogels geeft voor een deel invulling aan de provinciale zorgplicht. Het lijkt ons dan ook goed om financiële steun te blijven bieden zodat de uitvoering ongehinderd doorgang kan vinden. Daarom hebben we het amendement Budget voor Actieplan Boerenlandvogels van GroenLinks vandaag medeondertekend.Tot slot sprak De Jager zijn oprechte dank uit naar de provinciale organisatie voor het improvisatie- en omschakelings vermogen in deze onzekere tijden. “We zijn erg tevreden over de informatie in de begroting en de lijn waarop deze ontwikkeld naar een voorspellend P&C product. Wat ons betreft een dikke pluim! We wensen de organisatie en Gedeputeerde Staten Gods onmisbare zegen in de uitvoering!”