22 maart 2021

Wonen: subsidie knelpunten en spreiding sociale woningbouw

Een tekort aan woningen, wie merkt daar de gevolgen niet van? Uiteraard is dit ook onderdeel geweest van de afgelopen verkiezingen. Wie heeft de oplossing? Waar doe je goed aan? Als ChristenUnie & SGP-fractie waren we blij met de knelpuntenpot. Door middel van deze regeling konden woningbouwprojecten geld krijgen om een (financieel) knelpunt te kunnen wegwerken, zodat de woningen gebouwd konden worden. Deze regeling was beschikbaar voor zowel koop- als huurwoningen.

Gedeputeerde Koning (Wonen) heeft onlangs een motie van D66 aangegrepen om de knelpuntenpot om te zetten naar een subsidieregeling. Tot zover niet heel schokkend. Het voorstel had echter alleen betrekking op de huursector. Ofwel, er zou geen geld meer beschikbaar komen om goedkope- of middenkoop te stimuleren. Juist deze sector kan in onze zienswijze zorgdragen voor het in beweging brengen van de stilstaande woningmarkt. In de visie van de gedeputeerde heeft de huursector het op dit moment het meest nodig om de onrendabele top bij corporaties te kunnen slechten (via gemeenten). Voor ons is dit wel een discussiepunt, wat we ook duidelijk uitgesproken hebben.

Het is ons niet gelukt hier wezenlijke verandering in aan te brengen. Althans, voor het jaar 2021 hebben we geen geld voor koop beschikbaar gekregen. Wel hebben we nog enkele toezeggingen kunnen regelen, een daarvan is dat er onderzoek komt naar wat er al voor koopwoningen gedaan wordt. Dat geeft straks hopelijk meer houvast om niet alleen de woningcorporaties een stimulans te bieden, maar zeker ook de koopmarkt. Want wij zien zeker de nood op de huurmarkt, maar die is er op de koopmarkt evengoed.

Als we dan toch in de huursector gaan investeren, dan wat ons betreft ook aandacht voor álle groepen die in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Daarom had ik een motie voorbereid om de doelgroep dak- en thuislozen aandacht te geven. Waarom, zult u denken? Om hen weer hoop en perspectief te bieden op het normale leven. In toenemende mate krijgen we te maken met (economisch) daklozen, die dan soms met gezin en al in een noodopvang moeten bivakkeren. Bijzonder schrijnend om te zien.

Mijn voorstel was om voor deze doelgroep minimaal 10% van -door subsidie mogelijk gemaakte sociale woningen- de komende 10 jaar beschikbaar te houden, in totaal dus ongeveer 80 woningen voor Zuid-Holland. Want, ondanks de door vele gebruikte term van inclusie, in de praktijk valt deze doelgroep helaas vaak buiten de boot in tegenstelling tot bijvoorbeeld statushouders.

Wie vonden deze motie niet zo’n goed idee? Juist ja, de fracties die het zo vaak over inclusie hebben. In onze stemverklaring hebben we daarom aangegeven de tijd te nemen om in 2021 met een breed afgewogen en op de nood gerichte aanpak te komen voor de woningmarkt van Zuid-Holland. Daarin zullen ook de woningcorporaties een passender aandeel moeten leveren. Gelukkig neemt het draagvlak toe om dit soort wijzigingen in te zetten. Vol goede moed verder.

Gerard van de Breevaart, Statenlid SGP