16 juni 2021

Participatie-stRES?

De RES’en zijn ontvangen. Wat vindt de ChristenUnie & SGP-fractie van de RES’en 1.0 uit Zuid-Holland? Maar net zo belangrijk: wat vindt u? Is dit de wind die nu gezaaid is waarna straks storm geoogst gaat worden, of is het een storm in een glas water?


Laat ik vooropstellen: er is hard gewerkt aan de opdracht RES 1.0. Tijdens dat harde werken hebben we als fractie meermaals aan de gedeputeerde meegeven waar voor ons de aandachtspunten zouden liggen en wat hij daarmee zou kunnen doen. Die knelpunten waren in grote lijnen: zorgvuldigheid, eerlijkheid, transparantie inclusief integraliteit.

Na veel overleggen met RES-regio’s, in de Statencommissie Bereikbaarheid & Energie en het lezen van de RES’en zijn mij enkele zaken opgevallen.

Allereerst is er tussen gemeenten in de regio’s lang niet altijd eenduidige visie op wat de beste oplossing zou zijn. Daarnaast hebben regio’s alleen binnen hun gebied e.e.a. proberen in te vullen, zonder integraliteit over heel de provincie of aangrenzende regio’s.

Dan participatie en draagvlak. Er zijn weinig burgers geweest die een bijdrage hebben geleverd aan de RES’en. Ook is niet bekend of er lokaal draagvlak is voor de keuzes, wat wel een van de voorwaarden is vanuit het coalitieakkoord Zuid-Holland. Nog zo’n voorwaarde is het lokaal eigenaarschap, wat ons betreft in een straal rond de locaties van duurzame opwek. Daar zijn regio’s wel mee bezig, maar er is nog geen beeld van bekend. Een veel gehoorde vraag is: “Wat is de status van RES 1.0?”. Tja, daar is veelal op geantwoord: “Er komt nog een fase 2.0, 3.0, etc.”. Echter, 1.0 is wel de basis waarop 2.0 en 3.0 gaat worden uitgewerkt. En wat betekenen de keuzen voor de portemonnee van de inwoners en/of gemeenten? En wat is de behaalde CO2 winst?

Moet RES 1.0 dan de basis zijn om ons provinciaal beleid aan te passen en de zoekgebieden, of anderszins, mogelijk te maken? Is dit dan wat we bedoeld hebben in ons coalitieakkoord met voldoende lokaal draagvlak, etc.? Zijn de RES’en 1.0 dan de wind die gezaaid wordt, waarmee straks storm geoogst gaat worden? We kunnen niet in de toekomst kijken, maar op basis van wat we zien en lezen behoort het zeker tot de mogelijkheden.

Wat ons betreft zijn de huidige RES’en onvoldoende gebaseerd op de bovengenoemde uitgangspunten vanuit de strategie zelf en die vanuit het coalitieakkoord. Moet het proces dan opnieuw? Nee. Maar wij denken dat we wel alle mogelijkheden moeten benutten om voldoende borging en randvoorwaarden te creëren voor het vervolgproces. Reden genoeg om Gedeputeerde Staten op scherp te zetten voor het vervolgproces. Wij zijn dan ook van plan om enkele moties en/of amendementen in te dienen bij de behandeling van RES 1.0. De meest voor de hand liggende onderwerpen zijn: participatie en betaalbaarheid. Die houdt u van ons tegoed.

Wat ons drijft is zorgvuldig met de gehele wonderschone schepping omgaan. Dat vraagt ook zorgvuldige afwegingen. Het woord schepping, tijdens de commissie vergadering  gebruikt, roept wel reacties op. Het fundament van enkele fracties is anders dan die van onze fractie. Daarom is het goed om op een passende manier te blijven benoemen wat ons drijft.

Gerard van de Breevaart, Statenlid SGP