16 juni 2021

Jaarverslag 2020

De ChristenUnie & SGP-fractie heeft in de Provinciale Statenvergadering van 16 juni 2021 ingestemd met het vaststellen van het Jaarverslag over 2020 van de provincie. En met het vaststellen van het Jaarverslag over 2020 van het Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen.

Over het Jaarverslag: de accountant heeft een goedkeurend oordeel gegeven op de aspecten getrouwheid en rechtmatigheid. Of wel, het jaarverslag geeft eerlijk de stand van de provinciale financiën weer en de boekhouding voldoet aan alle nationale en provinciale wetten en regels. De accountant heeft nog enkele aanbevelingen om het financiële beheer te verbeteren, die neemt het College ook over. Onze fractie concludeert dat het financieel beheer op hoog niveau is. De ChristenUnie & SGP-fractie heeft daarom ingestemd met het vaststellen van het jaarverslag 2020 en met het décharge verlenen van het College voor het gevoerde financiële beleid.

De Covid-pandemie heeft op de provincie-financiën relatief beperkte invloed. In ieder geval niet te vergelijken met gemeenten en het Rijk. De provincie heeft door het doorbetalen van de provinciale subsidie en met Rijksgeld het openbaar vervoer in stand gehouden. De economie is gericht ondersteund onder meer via Innovation Quarter. De provincie is soepel omgegaan met verleende subsidies ook al konden prestatie niet volledig, of niet op de eerder afgesproken tijd, worden geleverd. Het College heeft Provinciale Staten uitvoerig op de hoogte gehouden van de maatregelen die zij trof. Uit de jaarrekening blijkt dat Covid een beperkt effect heeft op de risico’s die de provincie loopt.

De provincie Zuid-Holland heeft in 2020 veel mooie zaken gerealiseerd. Enkele opvallende zaken: beheer en onderhoud van provinciale wegen; voortgang aanleg van de Rijnlandroute; een nieuwe subsidieregeling voor het ondersteunen van het MKB; een onafhankelijk fonds voor ondersteunen van lokale en regionale journalistiek; substantiële voortgang op de twee grote woningbouwlocaties Valkenhorst en Zuidplaspolder; extra slagkracht voor de provinciale cultuur- en erfgoedpartners; extra inspanningen voor een goede voorbereiding op Omgevingswet; inwoners en bedrijven ondersteunen met goed opgeleid personeel voor de nieuwe economie met het Human Capital Akkoord. Teveel om volledig te zijn, maar leest u vooral het jaarverslag zelf.

Heeft onze fractie dan geen kritiekpunten? Jawel. Het College blijft moeite houden om de afgesproken prestaties ook op tijd te leveren. Dit is gebrek aan realisatiekracht. Bijvoorbeeld bij het stimuleren van woningbouw zijn veel provinciale subsidies vertraagd. Het versterken van de natuur is een kerntaak van de provincie, maar voor meerjarige verplichtingen is te weinig structureel geregeld. Ook zit er nog steeds te veel ‘lucht’ in de begroting, waarvan een te groot deel pas bij de jaarrekening naar boven komt. De reserves lopen daardoor -alhoewel dit jaar beperkt- nog steeds elk jaar op. Dit geld hebben wij van onze inwoners ‘gekregen’ om publieke zaken te realiseren; niet om op te potten vinden wij.

De ChristenUnie & SGP heeft tenslotte in het debat verder extra aandacht gevraagd voor de arbeidscapaciteit. We hebben opgeroepen om te zorgen voor voldoende gekwalificeerde medewerkers om alle ambities te realiseren. En om de inhuur terug te brengen tot inhuur voor echt tijdelijk werk en medewerkers weer in ambtelijke dienst te nemen.

Ik ben lid van de Commissie Onderzoek van de Rekening (COR) namens de Statenfractie. En het is altijd een mooi moment als het jaarverslag en de jaarrekening kan worden vastgesteld.

Arjan Witte, Statenlid ChristenUnie