16 juni 2021

Herziening omgevingsbeleid 2020

De Statenfractie ChristenUnie & SGP heeft in de Provinciale Statenvergadering op 16 juni 2021 ingestemd met een aantal wijzingen in het omgevingsbeleid: de ‘Herziening omgevingsbeleid 2020’. Het besluit is in Provinciale Staten met een ruimte meerderheid aangenomen.

In Zuid-Holland hebben we gekozen om wijzigingen van het omgevingsbeleid zo veel als mogelijk te bundelen en dus gezamenlijk in de inspraak te brengen en gezamenlijk te bespreken en vast te stellen. In november 2020 en juni 2021 stond in twee rondes zo’n gebundeld voorstel ‘Herziening omgevingsbeleid 2020’ op de Provinciale Statenagenda, met tussendoor de inspraakprocedure en op 21 mei een hoorzitting.

De Omgevingsvisie
De wijziging in de Omgevingsvisie is in deze eerste herziening in de nieuwe collegeperiode een grotendeels ‘beleidsarme’ wijziging. Dit komt omdat het nieuwe beleid van het College al eerder was vastgelegd in het coalitieakkoord en in de begroting. De Omgevingsvisie is hierop nu aangepast. Helaas zagen we deze ‘beleidsarme’ insteek ook terug in een beperkt debat. In de visie is nu een beleidsrijke nieuwe keuze toegevoegd, namelijk het stimuleren van de transitie naar een Circulair Zuid-Holland: “De provincie wil een volledige circulaire economie in Zuid-Holland bereiken in 2050 met als tussendoel 50% reductie van (primaire) materialen in 2030. De provincie zet daarbij in op de transitiethema’s Bouw, Kunststoffen, Groene grondstoffen & Voedsel en Maakindustrie.” Onze ChristenUnie & SGP-fractie heeft deze inzet van harte gesteund.

De Omgevingsverordening
In de Omgevingsverordening zijn twee onderwerpen inhoudelijk gewijzigd in deze ronde. In de nieuwe artikelen 6.50 Risico’s van klimaatverandering en  6.51 Beschermingszone drinkwatervoorziening worden proceseisen gesteld aan het opstellen van bestemmingsplannen door gemeenten. Daarbij moeten gemeenten –voor zover zij dat al niet doen– op ons verzoek en ook volgens de Waterwet verplicht de drinkwaterbedrijven en waterschappen betrekken. Deze twee belangrijke thema’s voor de toekomst van Zuid-Holland hebben nu ook een volwaardige plek in het provinciaal beleid.

Het ontwerpvoorstel Omgevingsverordening
In het ontwerpvoorstel Omgevingsverordening van november 2020 introduceerde het College van Gedeputeerde Staten (GS) twee voorstellen. Een mogelijkheid voor een verplichting voor gemeenten om in hun Omgevingsplan m.b.t. wonen rekening te houden met eventuele aanwijzingen of maatregelen van GS in het Omgevingsprogramma. Dat zou betekenen dat Provinciale Staten, als bevoegd gezag voor vaststellen van de Omgevingsverordening, een ‘carte blanche’ zou geven aan GS om zelfstandig regels verplichtend op te leggen aan gemeenten in het Omgevingsprogramma. Op  aandringen van de fractie ChristenUnie & SGP heeft GS onafhankelijk onderzoek laten doen of dit wel kan. De conclusie is dat dit helemaal niet mag en ook niet wenselijk is. In de nu vastgestelde herziening heeft het College het advies uit het onderzoek gevolgd en deze grondslagen niet opgenomen. Deze ongewenste constructie komt nu op meerdere plekken in het omgevingsbeleid al voor. Het College heeft toegezegd met een wijziging te komen om dat in het huidige omgevingsbeleid te herstellen. Want Provinciale Staten moeten de normen vaststellen in de Omgevingsverordening en niet het College.

Uit de inspraakprocedure
Provinciale Staten heeft inwoners, bedrijven en organisaties in de gelegenheid gesteld hun mening te geven over de beleidswijziging en de reactie van het College op eventuele eerdere reacties van deze partijen op het ontwerp.

De ChristenUnie & SGP-fractie vindt het belangrijk om gebiedsprocessen en gesprekken tot hun recht te laten komen in het proces van besluitvorming. Het College is n.a.v. de inspraak alsnog het goede gesprek aangegaan om een oplossing te zoeken voor een grens voor Natuurwerk Netwerk Nederland in Bodegraven en de grens van een Ecologische Verbindingszone (EVZ) in Waddinxveen. Het College heeft toegezegd ons over de uitkomsten van deze gesprekken te informeren.

De heer Bac, kweker uit Moerkapelle, gaf bijvoorbeeld aan dat zijn tuinbouwbedrijf niet kan uitbreiden. Daardoor kan hij niet voldoende investeren; bijvoorbeeld in duurzaamheid. Hij wil zijn bedrijf best op een andere plek vestigen, maar geld voor ‘boter-bij-de-vis’ om bedrijfsverplaatsingen mede mogelijke te maken is de beperkende factor. Het College erkent dat dit lastig is en heeft toegezegd hier in het najaar bij een brief over de toekomstvisie tuinbouw ‘Oostland’ op terug te komen. De ChristenUnie en SGP-fractie vindt het van belang dat ondernemers niet klem komen te zitten in een gebied en feitelijk ‘uitgerookt’ worden.

Tenslotte is de ChristenUnie & SGP blij met de toezegging van het College om op initiatief van de VVD in januari 2022 met een voorstel te komen voor de toekomst van Bleizo-West in de gemeente Lansingerland. Een locatie van 70 hectare grond in eigendom van twee gemeenten. Ruimte voor bedrijven, ruimte voor woningen of een combinatie van functies. Onze fractie kijkt uit naar een goede visie. Het is nu de hoogste tijd om een keuze te maken.

Arjan Witte, Statenlid ChristenUnie