16 januari 2014

Zuid-Holland op st(r)oom

In december verscheen de provinciale Onderzoeksagenda Ruimte en Energie.

We geven de verschijning van deze nota een plaatsje op onze website omdat het hier over een belangrijk beleidsstuk van de Provincie Zuid-Holland gaat. De nota 'Zuid-Holland op st(r)oom' is de weerslag van een “verkennend onderzoek naar de mogelijkheden en gevolgen van een energietransitie in de provincie”.

De druk om aan verduurzaming van de energievoorziening te werken loopt langzaam op "maar doorbraken blijven vooralsnog uit", zo wordt in de nota gesteld. En verder: "Onderdeel van de onderzoeksagenda is ontwerpend onderzoek dat het afgelopen jaar is gedaan naar de ruimtelijke implicaties van de energietransitie in de provincie Zuid-Holland. Ontwerpend onderzoek vanuit vier ruimtelijke perspectieven laat zien dat een CO2-neutrale energievoorziening in theorie haalbaar is, maar dat de huidige beleidsinzet bij lange na niet voldoende is om de gestelde doelen voor duurzame energie, energiebesparing en CO2-reductie te realiseren. Door de uitdaging uit te werken aan de hand van vier verschillende wenkende perspectieven en concrete projecten, ontstaat inzicht in de mogelijke transitiepaden en hun ruimtelijke gevolgen, aldus de nota. De onderzoekers komen tot drie topprioriteiten: warmtenet, energiebesparing en windenergie.