21 december 2022

Westveen: Onteigening inzetten voor Natuur Netwerk Nederland?

De provincie heeft tot 2027 de tijd om het Natuur Netwerk Nederland te realiseren, dat is in 2013 afgesproken met het Rijk. Om een aantal hectares in Westveen te kunnen inrichten volgens de natuurdoelen, heeft het college voorgesteld om in het uiterste geval over te kunnen gaan tot onteigening.

Dat is zeer ingrijpend en wij willen dat het proces zo wordt ingericht dat onteigening niet nodig is. Wij zijn als fractie Christenunie en SGP wel akkoord gegaan met het voorstel, omdat volledige schadeloosstelling anders niet mogelijk is, dat is juridisch gekoppeld aan het besluit om als uiterste middel onteigening in te zetten. Maar dat betekent niet dat grondeigenaren inderdaad onteigend worden: het proces van natuurrealisatie moet zorgvuldig doorlopen worden in een bepaalde volgorde. De juiste volgorde is: Natuurontwikkeling bij voorkeur via zelfrealisatie door de grondeigenaar, lukt dat niet: dan doordat een eigenaar toestemming verleent voor het nemen van natuur-inrichtingsmaatregelen op zijn grond, of door minnelijke aankoop met volledige schadeloosstelling. En als dat allemaal niet succesvol is dan komt onteigening in zicht. 

Wij vinden het belangrijk dat recht wordt gedaan aan de betrokkenheid en de positie van de inwoners van Westveen. Zij kennen het gebied van oudsher en zijn eigenaar van de grond, zij moeten de ruimte krijgen om mee te denken en mee te werken aan het ontwikkelen en beheren van natuur. Wij constateren dat er veel licht zit tussen beleving van het proces van afgelopen jaren door de inwoners en door de provincie. Daarom hebben wij met het CDA gepleit voor een onafhankelijk tussenpersoon die de taal spreekt van de grondeigenaren en van de provincie, om de provincie, grondeigenaren en natuurorganisaties op 1 golflengte te krijgen. Deze toezegging hebben wij gekregen, er komt een onafhankelijk tussenpersoon. Want de historische en individuele belangen van de grondeigenaren en het algemene belang van natuurversterking moeten zo goed mogelijk samen oplopen. Zodat recht wordt gedaan aan de betrokkenheid en de positie van de inwoners en dat dit traject van natuurversterking mede gedragen wordt en ten goede komt aan hen die hun thuis hebben in Westveen.

Djoeki van Woerden-Kerssen