3 juni 2020

Wat is een democratie mooi!

Gedeputeerde Staten moeten verantwoording afleggen aan ons als volksvertegenwoordigers. En wij als Statenleden ook weer aan onze inwoners. Vandaag werden in de Provinciale Statenvergadering de jaarstukken van 2019 besproken. Vandaag dus bij uitstek een debat vanuit de ‘controlerende taak’ van Provinciale Staten. Arjan Witte heeft, namens de Statenfractie ChristenUnie & SGP, complimenten uitgedeeld aan Gedeputeerde Staten en de provinciale organisatie over de kwaliteit van de jaarrekening.

De inhoud van de beleidsonderwerpen in de jaarstukken was al uitgebreid in de commissies besproken. In deze PS-vergadering moesten de jaarstukken definitief vastgesteld worden. En elke fractie mag dan de goed- of afkeuring publiekelijk uitspreken, zoals het hoort in een democratie.

In zijn bijdrage over de Jaarrekening ging Statenlid Arjan Witte in op de kwaliteit van de jaarstukken. Hij sprak zijn goedkeuring uit zowel voor ‘getrouw beeld’ als ‘rechtmatigheid’. Daarvoor dus complimenten aan GS en de provinciale organisatie.

Het huidige financieel beleid zorgt voor een begroting en jaarrekening die alleen de superexpert volledig kan doorgronden. Het kan en moet zoveel eenvoudiger en nog beter! Arjan riep op om vaart te maken met nieuw financieel beleid en met wijzingen die al doorgevoerd kunnen worden zonder beleidswijzigingen. Onze fractie ziet bijvoorbeeld graag minder geld in programmareserves, en graag meer geld in de exploitatiebegroting. En verder heeft de fractie aandacht gevraagd voor een investeringsniveau wat de provincie kan dragen, beter inzicht in risicoreserves en in de begroting opnemen van structurele budgetten voor structurele taken.

Verder geeft de jaarrekening aardig inzicht in wat we hebben gedaan en wat dat heeft gekost. Maar, hebben we ook onze doelen bereikt - doeltreffendheid? En hebben we dat een beetje op een efficiënte manier gedaan - doelmatigheid? Daarover stelde onze fractie enkele vragen aan Gedeputeerde Staten hoe GS periodiek vaststelt of beleid doeltreffend en doelmatig is. Het College heeft vervolgens toegezegd voor de zomer te komen met een brief over hoe de provincie voor het brede beleidsterrein doeltreffendheid en doelmatigheid wil vaststellen.
Tot slot: de ChristenUnie & SGP kon instemmen met het vaststellen van deze jaarrekening. Arjan bedankte het College voor hun inzet het afgelopen jaar voor onze provincie Zuid-Holland. En als fractie -en met ons vele inwoners van de provincie Zuid-Holland- bidden we het College van Gedeputeerde Staten wijsheid toe bij het uitoefenen van hun dienstbaar en verantwoordelijke ambt.