16 juni 2021

Warmteroronde

De Statenfractie ChristenUnie & SGP heeft in de Provinciale Statenvergadering op 16 juni 2021 ingestemd met een subsidie en een garantstelling voor de aanleg van twee warmteleidingen: van Rotterdam naar Den Haag en van Rijswijk naar Leiden: de Warmtelinq en de Warmtelinq+. Het besluit is in Provinciale Staten (PS) met een ruime meerderheid aangenomen. De coalitiepartijen en DENK, D66, JA21 en SP steunden gezamenlijk dit belangrijke besluit.

Graag leg ik uit waarom de warmteleidingen nodig zijn: de aarde warmt op door de omvangrijke toename van CO2 door menselijke activiteiten. De ChristenUnie & SGP steunt de energietransitie om de CO2-uitstoot te verminderen. Het gaat om energie besparen, om duurzame opwek van elektriciteit en om duurzame vormen om gebouwen te verwarmen. Havenwarmte biedt hierbij een groot potentieel. Dit is restwarmte welke vrijkomt bij industriële processen in de Rotterdamse Haven. Deze warmte die anders als warmtevervuiling zinloos in de lucht wordt uitgestoten wordt via de hoofdwarmteleidingen hergebruikt om gebouwen te verwarmen.

De Gasunie gaat de leiding aanleggen en beheren. De Gasunie is een ervaren partner als aanlegger en beheerder van het Nederlandse gasleidingennetwerk. Alle energieleveranciers kunnen warmte via dit systeem van A naar B transporteren. Deze twee leidingen hebben samen het potentieel om een CO2-besparing van 102 kton in 2030 en 238 kton in 2050 te realiseren. En een geschatte vermindering van stikstofoxiden van 32 kton in 2030 en 73 kton in 2050. Via de hoofdleidingen wordt de havenwarmte naar lokale distributienetten getransporteerd. En op deze hoofdleidingen kunnen bovendien ook andere warmtebronnen worden aangesloten zoals geothermie.

De maximum tarieven voor de gebruikers zijn wettelijk begrensd om de verwarming betaalbaar te houden. Op dit moment in de energietransitie is een extra bijdrage van overheden daarom noodzakelijk. De ChristenUnie & SGP-fractie heeft dan ook ingestemd met een subsidie van 81 miljoen euro en een garantstelling van 22,5 miljoen euro. Ook zal de provincie Zuid-Holland het project vanuit haar publiekrechtelijke rol ondersteunen met een Provinciaal Inpassingsplan en een gecoördineerde vergunningenprocedure. In de overeenkomsten zijn wel nog enkele opschortende voorwaarden opgenomen, die hopelijk begin oktober 2021 zijn vervuld. Het besluit van Provinciale Staten is het (financieel) kader waarbinnen het College de overeenkomsten begin oktober na bespreking met PS kan ondertekenen. Het College heeft op verzoek van onze fractie toegezegd om aansluiten van warmte netten te (blijven) stimuleren en hierover aan PS te rapporteren.

De provincie moet ook nog besluiten over de beëindiging van haar deelneming in het Warmtebedrijf Rotterdam en over het opheffen van het inmiddels vrijwel lege en ongebruikte Warmteparticipatiefonds. De ChristenUnie & SGP heeft aangedrongen op spoedige besluitvorming hierover in het najaar. Tenslotte – heel belangrijk – heeft de ChristenUnie & SGP het College opgeroepen zo spoedig mogelijk na 1 oktober te beoordelen welke delen van het dossier, die dan nog geheim zijn, openbaar gemaakt kunnen worden. Het College heeft daarop op verzoek van onze fractie toegezegd dit eind 2021 te doen.

Arjan Witte, Statenlid ChristenUnie