6 januari 2023

Tour de boer in Ouddorp | Waar komt ons eten vandaan?

De Statenfractie van de SGP in Zuid-Holland toert de provincie rond met de vraag: ‘is er nog toekomst voor de boer?’ Deze ‘tour de boer’ streek 5 januari 2023 neer in Ouddorp. Met een kleine honderd belangstellenden werd nagedacht over kansen en bedreigen voor de agrarische sector op de Zuid-Hollandse eilanden. De bijeenkomst was met name bedoeld voor agrariërs van Voorne Putten, Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee.

Waar komt ons eten vandaan?
Provinciaal lijsttrekker Nico de Jager opende de avond naar goed SGP-gebruik met een gedeelte uit de Bijbel en gebed. Vanuit Exodus 23 wees hij erop dat in het oude Israël men dicht bij de natuur leefde en voedsel zo belangrijk was dat bij begin en het einde van de oogstperiode feesten gehouden werden. De SGP-er vertelde dat hij onlangs een tweet geplaatst had op Twitter naar aanleiding van een werkbezoek bij een veehouder. Daarop kwamen, naast begripvolle reacties, ook veel felle en afwijzende reacties wat bij hem de vraag opriep of mensen nog wel beseffen waar hun eten vandaan komt.

Uitdagingen
Lokale invulling van de avond werd gegeven door twee eilandelijke agrariërs die de aanwezigen meenamen in de uitdagingen van de landbouwsector. Jasper van Schaijk, melkveehouder in Sommelsdijk en Huibert Groeneveld, melkveehouder en betrokken bij de Proeftuin Van Pallandtpolder, schetsten de opgaves waar de landbouwsector voor staat. Groeneveld wees erop dat Goeree-Overflakkee een extensief veegebied is, er is juist relatief veel akkerbouw. Ons eiland heeft ‘maar’ 0,39 koe per hectare. Volgens het Aerius model komt veel stikstof van zee of uit het buitenland. Slechts 20 procent komt uit de landbouw. Huibert: “Het is ondoenlijk om als landbouw te voldoen aan de stikstofopgave. De sector wil wel, maar het fundament van het beleid deugt niet.”

De laarzen aan
Landelijke context werd gegeven door SGP-tweedekamerlid Roelof Bisschop. Hij vertelde over zijn motivatie als Kamerlid. Toen hij in het onderwijs werkte, merkte hij dat er veel óver het onderwijs werd gesproken, maar dat men geen idee had waar het precies over ging. Roelof: “De laarzen moeten aan en politici moeten het veld in om te zien wat het effect van hun beleid is.” Hij ging ook in op de problematiek rond de PAS-melders, de zogenaamde interimmers en de niet-meldplichtigen. Naar zijn inschatting heeft zeker een derde van de boerenbedrijven in Nederland een probleem met natuurvergunningen. Hij riep de provincie op om de rug recht te houden en te gaan staan voor de boerenbedrijven. Bisschop: “Provincies kunnen boeren beschermen tegen falend overheidsbeleid.”

Europa en onze natuur
Onderzoeksjournalist Geesje Rotgers van Stichting Agrifacts gaf een interessante presentatie over de blik van Europa op onze natuur. De visie van ‘Den Haag’ en van ‘Brussel’ over instandhouding van natuur is nogal verschillend. Zowel Provincies als Rijksoverheid willen in natuurgebieden extra soorten toevoegen terwijl de Europese Commissie stelt dat in stand gehouden moet worden wat er nu is. Onlangs heeft het ministerie van LNV een wijzigingsbesluit van de Habitatrichtlijn ter inzage gelegd. Daarin worden 150 extra habitats en 70 soorten toegevoegd. Voor het natuurgebied Duinen van Goeree / Kwade Hoek is dat onder andere de habitat ‘duinbossen’ die een kritische depositiewaarde heeft. Rotgers: “Het vreemde is dat bijna alle toegevoegde habitats kruimelgebieden met een slechte staat van instandhouding zijn. Het gaat dus om hele kleine percelen. De vraag is dus wat de toegevoegde waarde daarvan is.” Vanuit het Aerius model wees zij er verder op dat de duinen van Goeree nu goed scoren op de staat van instandhouding. De Rijksoverheid kijkt voor soorten naar het landelijke beeld van de stand van instandhouding. Provincies kunnen daar met hun beheerplannen op inspelen.

Gebiedsgerichte aanpak
Na de pauze, met blokjes geitenkaas van de Mekkerstee, konden de aanwezigen de sprekers bevragen. Veel onderwerpen kwamen aan bod. Zo werd Roelof Bisschop bevraagd op de steun van de SGP aan de Spoedwet aanpak stikstof van 2019. Met de aanwezige Statenleden Nico de Jager en Gerard van de Breevaart werd doorgesproken over de balans vanuit ruimtelijk perspectief. ‘Is er straks nog ruimte voor de boer?’. Gerard: “De SGP zit er strak in als het gaat om het landelijk gebied. Bij ontwikkelingen moeten bestaande belanghebbenden in het gebied een stem hebben, daar zal de SGP zich hard voor maken.”

Reflectie
In de afsluitende reflectie gaf lijsttrekker Nico de Jager aan dat voedsel en landbouw een grote plaats in het verkiezingsprogramma van SGP Zuid-Holland inneemt. Nico: “Het gaat de komende tijd om perspectief wat van onderaf bewerkstelligd moet worden, niet van bovenaf opgelegd. Plannen moeten gemaakt worden aan de keukentafel met de sector.” Roelof Bisschop gaf aan dat hij deze avond een bevestiging kreeg van eerdere opgedane indrukken maar dat hij ook inzicht had gekregen in de listigheid waarmee natuurbeleid soms wordt ingestoken waardoor het stikstofbeleid weer ingewikkelder wordt.

Afsluiting
De avond werd afgesloten door fractievoorzitter Hendrik Herweijer van de lokale SGP-fractie. Hij riep de aanwezigen op contact te houden met de fractieleden. De lijnen met de Provinciale en de Tweede Kamer fractie zijn kort waardoor lokale problematiek goed geadresseerd kan worden. Hendrik: “Wij hebben niet altijd direct oplossingen, maar laten we elkaar opzoeken en met elkaar optrekken.”