11 februari 2011

Vragen over zondagsrust

De ChristenUnie-SGP fractie stelde deze week schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten inzake de uitlatingen van een gedeputeerde m.b.t. het afschaffen van zondagsrust op Goeree-Overflakkee.

In het AD/Rotterdams Dagblad van 11 januari 2011 was onder andere het volgende te lezen: Van Engelshoven-Huls, drijvende kracht achter het provinciebesluit om de vier gemeenten op het eiland Goeree-Overflakkee te fuseren, zegt veel te verwachten van die gemeentelijke herindeling voor de toeristische sector. ,,Nu beconcurreren de gemeenten elkaar. Ook pleitte hij en passant voor de afschaffing van de zondagsrust, omdat die campinggasten zou afschrikken.”

Vragen
Ondergetekenden stellen aan het college van Gedeputeerde Staten de volgende vragen:

1.Geven de krantenpublicaties de uitlatingen van gedeputeerde Van Engelshoven-Huls op een juiste wijze weer? Indien dit niet het geval is, kunt u dan aangeven wat hij wel gezegd heeft?

2.Namens wie heeft de gedeputeerde het woord gevoerd? Worden deze uitlatingen gedeeld door het college, ook als hij dat op persoonlijke titel heeft gedaan?

3.Zijn Gedeputeerde Staten er zich van bewust dat opvattingen over openstelling van winkels op zondag niet tot het taakgebied van de provincie horen?

4.Zo ja, wat is de reden van genoemde uitlatingen?

5.Indien de weergave juist is en er vanuit gaande dat u het eiland Goeree-Overflakkee en zijn cultuur kent, kunt u dan aangeven welke uitwerking dergelijke uitlatingen op de verstandhouding tussen de inwoners en bestuurders van Goeree-Overflakkee en de Provincie kunnen hebben?

6.Wat gaat u er aan doen om de schade in de verhoudingen, zowel persoonlijke als bestuurlijke, te herstellen?

Ondertekening

1. H. van Dieren (ChristenUnie-SGP) 

2. J.A. Fröling-Kok (ChristenUnie-SGP)