3 augustus 2013

Vragen Derde Merwedehaven beantwoord

Tijdens de commissievergadering Verkeer en Milieu van februari en de Statenvergadering van eind maart gaf gedeputeerde Janssen toe dat er bij het toezicht op de stortplaats Derde Merwedehaven fouten waren gemaakt. Namens de fractie ChristenUnie&SGP heeft Servaas Stoop toen “met klem” aandacht gevraagd voor een transparante en tijdige communicatie met gemeentebesturen en inwoners van Sliedrecht en Dordrecht. De gedeputeerde beloofde aan die oproep gehoor te zullen geven.

Ter controle van deze toezegging wilde de fractie weten welke concrete acties Gedeputeerde Staten (GS) hebben uitgevoerd om omwonenden van de Derde Merwedehaven en gemeenten te laten weten dat de provincie haar fouten erkent. Hoe hebben GS diezelfde burgers en gemeenten geïnformeerd over de nieuwe  ontwikkelingen op en rond de stortplaats? Dit waren de belangrijkste vragen die de ChristenUnie&SGP-fractie samen met de PvdA eind mei aan het college had voorgelegd. Onlangs volgde de beantwoording.

GS schrijven: ”In brieven aan de raad van de gemeente Sliedrecht van 13 maart 2013 en aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht van 4 april 2013, hebben wij aangegeven dat er met betrekking tot het dossier van de Derde Merwedehaven in het verleden een aantal zaken niet goed is gegaan. Wij hebben de inwoners van de gemeenten Sliedrecht en Dordrecht hierover geïnformeerd door het uitbrengen van pers- en nieuwsberichten.”

Vanaf 1 januari 2013 wordt geen afval meer gestort en is de stortplaats in nazorg genomen. GS verwijzen naar de website www.merwedeheuvel.nl voor informatie over de afwerking en de omvorming tot recreatiegebied.
Op het voorterrein mogen tijdelijk nog stoffen worden opgeslagen en er zal een bedrijfsterrein aangelegd worden.
Het stortbesluit is op de nieuwe situatie aangepast en recent door de provincie goedgekeurd. De gemeente Dordrecht werkt aan een bestemmingsplan.

Beantwoording vragen Derde Merwedehaven