3 februari 2023

Van toekomstbeeld naar werkelijkheid

Er ligt nu een gedegen toekomstbeeld voor de Vlietzone van Leiden via Den Haag naar Delft. Belangengroepen en overheden kiezen in dit toekomstbeeld uitdrukkelijk voor ‘kwetsbare belangen: van groen, water, cultuurhistorie en recreatie. De ChristenUnie-SGP herkent hierin een mooie visie. De vraag is alleen; hoe gaan we dit realiseren? De fractie heeft daarom een motie van het CDA en de VVD gesteund die Gedeputeerde Staten oproept om de regie op de uitwerking te pakken. En de fractie heeft verder een toezegging van het College gekregen voor het tegengaan van met dit Toekomstbeeld strijdige ontwikkelingen in de periode dat het Toekomstbeeld niet juridisch is vastgelegd in de Omgevingsverordening.

In februari 2019 aan het einde van de vorige Statenperiode is motie 870 aangenomen. Deze motie roept Gedeputeerde Staten op om samen met gemeenten een integraal gebiedsplan op te stellen voor de Vlietzone van Leiden, via Den Haag naar Delft. In goed overleg met gemeenten, waterschappen en belangengroepen is het ‘Toekomstbeeld; ambitiedocument Vlietzone’ ontwikkeld. Dit dankzij een constructieve samenwerking met belangenpartijen, inwoners, gemeenten en waterschappen.

De Vliet als dragende groene-blauwe structuur. Een brede doorlopende strook groen met ecologische en recreatieve kwaliteit. Aan- en afvoer en opvang van (regen)water in tijden van droogte en bij periodes van te veel water. Beschermen van belangrijke zichtlijnen op het historische polderlandschap, de buitenplaatsen, trekvaarten, molens en kerktorens. De bebouwing altijd koppelen aan het lint langs de Vliet. Ontwikkelingen worden aangepakt passend bij de identiteit van de Vliet (‘Vlietwaardig’). En langs de Vliet wordt de drukke autoweg een ‘slowlane’ met de auto als  gast. Tegelijk zal er ook behoefte blijven aan ruimte voor wonen en werken, maar waar? De ChristenUnie-SGP herkent hierin een mooie visie. De vraag is alleen: hoe gaan we dit realiseren? Het College gaat de regie bij de verdere uitwerking oppakken en kijken wat in het provinciaal beleid moet worden geborgd.

Het Toekomstbeeld is nu niet juridisch geborgd. Daarom heeft de ChristenUnie-SGP het College gevraagd om in de tussenliggende periode geen ontwikkelingen toe te staan – voor zover het haar bevoegdheid is – die strijdig zijn met dit toekomstbeeld, of dit altijd in overleg met de Staten te doen. Het College heeft toegezegd in de voorfase van gesprekken met gemeenten van ruimtelijke ontwikkelingen het Toekomstbeeld als uitgangspunt te nemen. Bij voorstellen aan de Staten zal het College altijd proactief melden als het voorstel in strijd is met het Toekomstbeeld. Ook zal het College bij het gebruik maken van eigen bevoegdheden (bijvoorbeeld ontheffingen) dit proactief met de Staten bespreken als het voorgenomen besluit in strijd is met dit Toekomstbeeld.

Arjan Witte