1 april 2017

Unieke combinatie van achterbanbijeenkomst en jaarvergaderingen CU en SGP

Op 22 maart was door de provinciale Statenfractie, in overleg met de afdelingsbesturen van SGP en ChristenUnie, weer een (achterban)bijeenkomst georganiseerd voor de raadsleden, wethouders, burgemeesters, waterschappers en lokale besturen. Deze avond was in die zin uniek, omdat voor het eerst de provinciale afdelingen van beide partijen gelijktijdig ook hun jaarvergadering in het provinciehuis hielden. Deze combinatie verklaarde wellicht dat er sprake was van een hoge opkomst.

De avond begon met een toespraak van de Commissaris van de Koning over de rol en taak van de provincie in een omgeving in transitie. Die transitie vraagt om andere antwoorden, om begrip voor elkaars situaties en standpunten én om nieuwe coalities als het op samenwerken aankomt. Gedreven vanuit de inhoud en niet (persé) vanuit bestaande structuren en verbanden. Aansluitend werd er vergaderd in partijverband tussen de provinciale besturen en de lokale besturen, waterschappers en lokale politici.

In het overleg van de CU-ers kwam daarbij een aantal inhoudelijke punten naar voren:

  • Hoe wordt de watertoets bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen meegenomen?
  • Vanuit verschillende plaatsen werd aandacht gevraagd voor een aantal knelpunten bij de bereikbaarheid.
  • Gemeenten rondom Zoetermeer volgen de discussie en besluitvorming in Zoetermeer over de Holland Outlet Mall zeer kritisch. Vanuit de Statenfractie werd aangegeven hier een gezamenlijke bijeenkomst over te beleggen.
  • De fractie zal een bijeenkomst met de betrokken raadsleden over de plannen voor Zestienhoven organiseren.

In de jaarvergadering van de SGP-ers werd afscheid genomen van bestuurssecretaris Wim Weijers.
Tijdens de vragenronde aan de SGP-Statenleden kwamen de volgende punten aan de orde:

  • Uit Zuidplas werd gevraagd naar de provinciale inzet voor de energietransitie. Henk van Dieren lichtte toe dat op 29 maart in Provinciale Staten wordt besloten over een warmteparticipatiefonds.
  • Over de samenwerking tussen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de provincie is de Statenfractie positief. Men werkt met een gezamenlijke projectenlijst.