1 juli 2013

Tracé RijnlandRoute vastgesteld

Uitvoering van de RijnlandRoute bij Leiden is weer een stap dichterbij is gekomen. De ChristenUnie&SGP-fractie stemde met het voorstel in. Eerder was de fractie steeds uiterst kritisch over de nu gekozen variant. Was de fractie –in termen van verkeer- door de bocht?

De ChristenUnie&SGP Zuid-Holland is altijd een voorstander geweest van de zogeheten RijnlandRoute tussen de A4 en Katwijk. Het plan Churchill Avenue (CA) had daarbij hele goede papieren. De fractie had de CA-variant in het verleden via een motie als serieus alternatief aan de tracéonderzoeken laten toevoegen. Provinciale Staten kozen in juni 2012 echter definitief voor het tracé  Zoeken naar Balans dat, zoals bekend,  tussen Leiden, Voorschoten en Wassenaar doorloopt.

De bovengrondse  aanleg van de nieuwe weg, dwars door het groene buitengebied, was voor de fractie echter niet acceptabel. Daarom verbond de fractie aan haar steun voor dit tracé de eis dat alsnog naar ondergrondse aanleg gekeken zou worden. Het resultaat van dit onderzoek is een geboorde tunnel van ruim 2200 meter langs Voorschoten en een verdiepte ligging in de Papenwegse Polder bij de wijk Stevenshof. Door dit ontwerp wordt de schade voor mens en natuur veel minder groot dan wanneer de aanvankelijke plannen zouden worden uitgevoerd.
De fractie steunde de voorstellen van betrokken burgers waarbij minder of zelfs helemaal geen huizen afgebroken worden. Voor Gedeputeerde Staten waren deze voorstellen onacceptabel.

Gedeputeerde De Bondt deed een paar duidelijke toezeggingen. Zo zal een allerlaatste voorstel dat genoemde groep burgers op de dag voor het debat nog had ingediend, alsnog serieus worden beoordeeld. De gedeputeerde zegde uitdrukkelijk toe nogmaals met de gemeente Katwijk te zullen overleggen over de wenselijke aansluiting bij Valkenburg West. De fractie zal de gedeputeerde op dit punt kritisch blijven volgen.

De ChristenUnie&SGP-fractie kon daarop instemmen met het voorstel van GS om voor de RijnlandRoute een voorlopig ontwerp op te stellen en realisatie voor te bereiden.