14 oktober 2020

Toerisme als motor?!

‘Toerisme is voor de provincie geen doel op zich maar een middel, een motor voor verschillende provinciale opgaven en ambities.” Dat is te lezen in de startnotitie Toerisme, die vandaag in de Provinciale Statenvergadering is vastgesteld. Portefeuillehouder is onze eigen gedeputeerde De Zoete. In de startnotitie staan de doelen voor de komende jaren. De provincie gaat inzetten op verduurzaming van toeristisch vervoer, verblijf en vermaak. En dat steunt de ChristenUnie & SGP-fractie van harte.

Toerisme als motor, hoe werkt dat dan? Toerisme biedt bijvoorbeeld kansen om fiets-, wandel- en vaarverbindingen te verbeteren, om bereikbaarheid over water een zetje te geven. Om cultureel erfgoed beter (ook digitaal) beleefbaar te maken en om meer aandacht te krijgen voor agro-toerisme en streekproducten. Ook kan toerisme bijdragen aan het in stand houden van musea en detailhandel en daar profiteren de inwoners van Zuid-Holland ook van.

De toerisme-doelen van de provincie Zuid-Holland zijn:

  • Versterking van de identiteit van een streek koppelen aan toerisme;
  • Toerisme spreiden, zodat toeristische mogelijkheden worden benut en overlast wordt beperkt;
  • Inkomsten uit toerisme investeren in natuur, recreatie, landschap en erfgoed;
  • Toeristisch vervoer, verblijf en vermaak verduurzamen;
  • Digitale bereikbaarheid van toeristische plaatsen verbeteren;
  • Mogelijkheden van toerisme als werk- en opleidingssector benutten.

Toerisme moet geen negatief effect hebben op de kwaliteit van de leefomgeving. Ook is er in het beleid aandacht voor toerisme dichtbij, voor en door inwoners.

Subsidie
Per 1 november stelt de provincie een subsidieregeling Toerisme open, met een plafond van 500.000 euro. Een steun in de rug van de sector die het zwaar te verduren heeft, door Corona bleven veel buitenlandse toeristen dit jaar weg. Wat ons betreft moet de regeling goed toegankelijk zijn, ook voor kleinere ondernemers. We vroegen daarom aan het College om deze subsidieregeling breed en actief bekend te maken. We zitten al ver in 2020, het zou jammer zijn als mensen deze regeling te laat ontdekken om er nog dit jaar een beroep op te kunnen doen. Binnenkort start de communicatie over de regeling en kunnen geïnteresseerden ook een webinar volgen over het indienen van voorstellen met een toeristisch oogmerk. De ingediende voorstellen moeten o.a. aansluiten op maatschappelijke provinciale opgaven en de aanvrager moet de plannen mede-financieren.

Meer weten?
Lees hier de Startnotitie Toerisme Zuid-Holland
Lees hier de Subsidieregeling toerisme Zuid-Holland

Djoeki van Woerden-Kerssen, Statenlid ChristenUnie