4 april 2012

Subsidieverlening onderzocht

Provinciale Staten hadden afgelopen week te oordelen over een scherp rapport. Scherp omdat de aanbevelingen uit het rapport over de doeltreffendheid van subisides op een paar grote knelpunten wezen. Tegelijk constateerde de fractie dat er nog wel meer uit het onderzoek te halen moest zijn.

Henk van Dieren, woordvoerder namens de ChristenUnie & SGP-fractie, toonde zich tevreden met de eerste resultaten van het onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer naar het subsidiebeleid van de Provincie Zuid-Holland. Met de uitkomsten zelf was hij veel minder gelukkig. Van Dieren zag in de uitkomsten een bevestiging van wat de Nationale Ombudsman in zijn jaarverslag over 2011 had gezegd: “Het vertrouwen van de burger in de overheid staat fors onder druk. Er is nog wel geen sprake van een vertrouwensbreuk maar de overheid moet er wel alles aan doen om meer vertrouwen van de burger te winnen”. Uit het rekenkameronderzoek blijkt namelijk dat de provincie maar beperkt inzicht heeft in de doeltreffendheid van de verstrekte subsidies. Er heeft tot nu toe bij slechts zeer weinig subsidies een evaluatie van de subsidieverlening plaatsgevonden. Het is daarmee niet geheel duidelijk of het geld wel aan de beoogde doelen besteed wordt. “Deze feiten moeten we ons als overheid aanrekenen en direct aan verbetering van het subsidiebeleid gaan werken”, aldus Van Dieren.

Hij sprak de hoop uit dat bij het vervolgonderzoek, waarover eind 2012 gerapporteerd zal worden, ook duidelijk zal worden of de verschillende subsidievormen behalve doeltreffend ook doelmatig zijn. “De in het verleden door de Staten gevraagde transparantie in verstrekking van subsidies en controle op de besteding dient zonder meer gerealiseerd te worden.”