7 juli 2022

Structureel geld voor cultuur, erfgoed en toerisme tot en met 2027

Cultuur, erfgoed en toerisme zijn provinciale taken. Toch beslist de provincie Zuid-Holland ieder jaar opnieuw over subsidies op deze gebieden. Dat levert onzekerheid op voor instellingen en organisaties. Mede op initiatief van de CU & SGP-fractie wordt er voortaan structureel geld voor gereserveerd.

Het is een langgekoesterde wens van een groot aantal partijen in Provinciale Staten dat Zuid-Holland voor deze taken structureel geld vrijmaakt in de begroting. In vergelijking met andere provincies doet Zuid-Holland nu nog relatief weinig aan cultuur, erfgoed en toerisme. 

Provinciale Staten hebben een motie aangenomen om de structurele budgetten te garanderen voor 2024 tot en met 2027. Het college van Gedeputeerde Staten heeft meteen toegezegd dit ook te regelen bij de begroting voor 2023.

Statenlid Arjan Witte: “Erfgoed verbindt de maatschappij, de erfgoedlijnen en het molenbeleid zijn daarvan prachtige uitingen om erfgoed te beleven en te behouden. De provincie moet haar structurele cultuur- en erfgoedbeleid ook structureel financieren.”

Bekijk hier de motie en de medeondertekenaars.