10 februari 2015

Stoop over waterveiligheid

Voor de Maatschappij Departement Hoeksche Waard gaf Servaas Stoop, waarnemend burgemeester van Korendijk en lijsttrekker voor de SGP in Zuid-Holland, een boeiende lezing over het overheidsbeleid rond de waterveiligheid, het Delta-programma en het rapport van de visitatiecommissie Waterketen. Natuurlijk kwam de watersnoodramp aan de orde.

‘Ook in de Hoeksche Waard kwamen mensen om en velen moesten worden geëvacueerd,’ aldus Stoop. ‘Het ontstaan van Deltawerken met imposante, grote infrastructuurwerken, als onder meer Haringvlietdam en de Brouwersdam, is daar het gevolg van geweest. Maar in 1995 en 1998 was er toch weer extreme wateroverlast. Toen werd een Deltacommissie onder Cees Veerman ingesteld. Het doel is dat de waterveiligheid en de zoetwatervoorziening in 2050 duurzaam en robuust moeten zijn.’

Nieuwe normen
Nieuwe normen zijn onder meer, dat de beschikbaarheid van zoetwater voor landbouw, industrie en natuur voorspelbaarder wordt. ‘Zo is het ook belangrijk hoe moet worden omgegaan met zandsuppleties langs de kust,’ vervolgde Stoop. ‘Het zand langs de kust vormt een natuurlijke bescherming van ons land. Dat moet op orde blijven en als kustfundament in evenwicht blijven met de zeespiegelstijging. De zandsuppleties moeten ook bijdragen aan een economisch sterke en aantrekkelijke kust. Het hoogwaterbeschermingsprogramma loopt door tot 2028. Het gaat om een bedrag van 7,3 miljard, waarvan het rijk 4,4 miljard voor zijn rekening neemt. Het beschermingsprogramma bestaat uit 89 projecten, zoals de dijkversterking tussen Strijensas en Zuid-Beijerland (bijna 60 miljoen) en langs het Spui tussen Goudswaard en Oud-Beijerland (ruim 70 miljoen). De visitatiecommissie heeft ook gekeken naar het ambitieniveau voor de kostenbesparing, en hoe concreet en inpasbaar plannen zijn. Voor de Hoeksche Waard blijkt dat ambitieus en voldoende concreet.’

bron: Het Kompas