2 juli 2022

Stikstofdebat

Deze en volgende week spreken de Staten van Zuid-Holland over het provinciale stikstofbeleid. Dit naar aanleiding van het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Na het kaderstellende debat op 6 juli in de Provinciale Staten, komen wij uitgebreider met ons standpunt bij u terug.

In aanloop naar dit kaderstellende debat hebben wij in de commissie Klimaat, Natuur en Milieu het volgende aangegeven en gevraagd aan de commissie en de gedeputeerde. Als fractie realiseren wij dat doorgaan op de huidige manier niet kan, de druk op natuur en milieu is groot. Afgelopen decennia is veel biodiversiteit verloren gegaan. Echter, wij vinden dat er integraal, dus tegelijkertijd ook naar de industrie, luchtvaart, transport en mobiliteitssector gekeken moet worden voor maatregelen en dus niet alleen naar de agrarische sector. 

Bij alle beslissingen die genomen moeten worden, moeten we de menselijke maat niet uit het oog verliezen. Het gaat om beslissingen die ingrijpende gevolgen kunnen hebben voor de boeren. Deze gevolgen moeten we meenemen in de besluitvorming. Verder pleiten wij ook voor een duidelijk perspectief voor de boeren. De landelijke kaart met daarin ingetekend hoeveel stikstof per gebied precies gereduceerd moet worden is gelukkig van tafel, maar het algehele doel (een aantal ton stikstofreductie) moeten we behalen. Wij willen dat het college maatwerk levert: kijk in een gebiedsgerichte aanpak samen met de boeren waar en hoe de stikstofreductie plaats kan vinden en kijk zo snel mogelijk naar andere sectoren (mobiliteit en industrie) om de stikstofuitstoot verminderen. 

Hierbij is het ook belangrijk om te weten welke innovatiemogelijkheden er zijn en ook ingezet kunnen worden voor de reductie.

Boeren zijn in het landelijk gebied dragers van het landschap en van de sociaal-economische structuur. Als er gebieden vrijkomen dan lijkt het ons goed om die gebieden in te zetten voor bijvoorbeeld extensievere landbouw in combinatie met natuurbeheer door boeren. En als er grond voor huizenbouw of natuur moet worden aangekocht, dan moet de provincie daarover direct open communiceren want op dat punt leeft wantrouwen.

Verder heeft de fractie aandacht gevraagd voor de PAS houders. De positie van hen is zorgelijk en de fractie wil dan ook weten wanneer de beloofde legalisatie komt. De fractie pleit ervoor dat Zuid-Holland een duidelijkere positie in moet gaan nemen, en zicht heeft op de verschillende financiële consequenties. 

Met de antwoorden van de gedeputeerde, die deels nog op schrift binnen moeten komen, gaan we ons standpunt bepalen voor in de Staten. We houden u daar hier op de hoogte. 

Schroom niet om contact op te nemen met de fractie met vragen en opmerkingen.

Nico de Jager,
Fractievoorzitter