1 oktober 2020

Statenfractie stelt vragen: overlast windpark Spui

Omwonenden van de vijf grote windmolens van Windpark Spui in Hoeksche Waard ervaren ernstige overlast van deze windmolens. Ook de gemaakte afspraken en regelingen lijken onvoldoende en/of tijdig te worden nageleefd door Eurus, de eigenaar van het windpark. Daarom heeft de ChristenUnie & SGP-fractie, samen met VVD, PVV en SP, schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland.


In de gestelde vragen gaat het vooral om een drietal onderdelen. Het eerste onderdeel gaat over de rol van GS tussen gemeente, burgers en belangengroepen en de eigenaar van het windpark. Wij willen weten wat GS gedaan heeft om de gemaakte afspraken tussen Eurus en de belanghebbenden, maar ook de standaard regelingen, tijdig en goed afgehandeld te krijgen.


Het tweede onderdeel gaat over de meetgegevens. Wij stellen voor om een jaar lang op verschillende plaatsen door een onafhankelijke partij metingen te laten doen en deze te toetsen aan de meest recente normen. In het bijzonder de geluidsmetingen onder de 20dB willen wij gemeten hebben. Die vallen namelijk veelal buiten de geldende geluidsnormen, maar lijken wel de oorzaak van ziektes, slaapstoornissen etc.
Het derde deel gaat over de toekomst. Wat is er niet goed gegaan bij het tot stand komen van windpark Spui? En hoe moeten we in de toekomst omgaan met de ontwikkeling van dergelijke parken? Wij zijn geen voorstander van windmolens. We moeten zorgen dat situaties als deze in de toekomst niet meer voor kunnen komen, zodat omwonenden geen hinder ondervinden van windmolens.


De antwoorden van GS zullen we uiteraard met u delen!

Lees hier de schriftelijke vragen (PDF)