14 maart 2015

SGP Werkbezoek: Dat zal Poetin leren

De SGP is landelijk goed georganiseerd en bracht met diverse kopstukken op vrijdag 13 maart een werkbezoek aan Goeree-Overflakkee met als thema: ‘Op weg naar een duurzaam eiland’. Een thema dat goed past in de Bijbelse waarden en normen waar de partij voorstaat als het gaat om goed rentmeesterschap, het bouwen en bewaren van de aarde’, aldus de lijsttrekkers: Servaas Stoop voor de provincie en Wim de Jong voor het Waterschap. ‘Integer, betrouwbaar en met respect handelen in een waardig politiek debat’ is het handelsmerk van de SGP. Diverse eilandelijke fractieleden en Tweede Kamerlid Roelof Bisschop waren tevens aanwezig bij dit werkbezoek.

De start vond plaats aan de Ouddorpse Haven ten kantore van Architect Zeelenberg, die de inzet vanuit de SGP op diverse duurzame thema’s onderschreef. ‘Wonen als economie’ was de rode draad in zijn presentatie. Om voorzieningen als het ziekenhuis in Dirksland te behouden, zijn er meer inwoners nodig op het eiland, zo is de conclusie van het Innovatie Platform. Om dit te bereiken zijn er diverse kwalitatieve en duurzame concepten ontwikkeld. Eén daarvan is het Ecohotel aan de Punt in Ouddorp, waar de SGP-delegatie die middag tevens een bezoek bracht.

Poetin
De presentaties over het energie neutrale eiland – alle energie die we gebruiken willen we lokaal duurzaam opwekken – maakte grote indruk op de politici van buiten het eiland. Tweede Kamerlid Bisschop twitterde na de bijeenkomst:  ‘#Goeree-Overflakkee 2020 1e energie-exporterende gemeente van NL. Fantastische initiatieven. Dat zal Poetin leren... Dank voor presentaties!’
Fossiele brandstoffen zijn eindig, daarbij zijn we veel te veel afhankelijk van bijvoorbeeld Rusland en het Midden-Oosten. Juist dit thema kwam in de avondbijeenkomst uitgebreid aan de orde op vragen over het nut en de noodzaak van windturbines. De SGP zag ook liever andere initiatieven, maar als we de landelijke 16% duurzame opgewekte energie willen halen, is het onvermijdelijk om dit voor een groot deel in te zetten op windenergie. Met innovatie gaat de SGP ervanuit dat dit een tijdelijk oplossing is en dat deze molens op termijn weer verdwijnen. Initiatieven als de getijdencentrale in de Brouwersdam zijn dan ook van groot belang. Voor de Grevelingen betekent dit ook tevens het oplossen van het zuurstofprobleem, wat na de afsluiting in 1971 is ontstaan. Ook innovatie in de Visserij en de komst van het Waterstofpunt dragen bij aan de doelstelling van Goeree-Overflakkee als duurzaam eiland.

Spiegel
Voor Bisschop was het duidelijk een verrassing wat een gemeente van gemiddelde grootte presteert en dat getuigd van bestuurskracht en lef om in 2020 een energie neutrale gemeente te willen zijn. ‘Jullie houden Den Haag een spiegel voor. Goeree-Overflakkee is een voorbeeld van een gemeente die eigenstandige verantwoordelijkheid neemt’. Hij wees op het feit dat de provincie en waterschappen medeoverheden zijn en was er gelukkig mee dat de rijksoverheid de plannen voor het opheffen van de provincies en waterschappen op dit moment niet laat doorgaan.

Samen voor Zuid-Holland
Provinciaal lijsttrekker Stoop legde aan de hand van 9 redenen uit, waarom een stem op lijst 9, de SGP, van belang is. Naast de Bijbelse waarden zijn het diverse praktische punten. Zo noemde hij de inzet voor het cultureel erfgoed die met de motie van zijn fractie extra financiële middelen heeft gekregen, waardoor er ook gelden beschikbaar zijn voor de Hervormde Kerk van Sommelsdijk. De rode draad van zijn presentatie was het samen optrekken. ‘Samen met medeoverheden wil de SGP beleid vorm geven’.

Wijs met Water
Wim de Jong van SGP Waterschap Hollandse Delta lichtte het programma van de SGP toe. Het programma heeft als titel: ‘Wijs met Water’. Voor het waterschap is het van belang om verstandig om te gaan met water, juist vanuit het Bijbels rentmeesterschap. ‘Bouwen lukt meestal nog wel, maar voor het bewaren van de schepping is meer aandacht nodig’.

Kwaliteit voorop
In het tweede deel van de avond was er volop gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over diverse thema’s die belangrijk zijn voor ‘het eiland’, zoals lijsttrekker Wim de Jong het noemt. Kunnen we de slogan van ‘Kust, rust, ruimte en natuur’, wel blijven gebruiken bij de ontwikkelingen die gaande zijn in de recreatie? Kees van Dam geeft aan dat op dit moment een aantal ontwikkelingen samen komen vanuit beleid van voormalige gemeenten, maar dat voor de SGP van belang is dat er een balans wordt gevonden waarbij voor de SGP kwaliteit en kleinschaligheid centrale begrippen zijn.

Kier
De zaal reageerde massaal op de diverse stellingen. Zo mogen de opcenten van de provincie wat de SGP-ers betreft niet omhoog, wat Servaas Stoop onderstreepte. De SGP wil samen met ‘het eiland’ optrekken voor een betere doorstroming en veiligheid van N57 en N59. De SGP-topmannen geven ook aan grote moeite te hebben met de Kier in het Haringvliet, zeker met het oog op de zoutindringing. ‘Eerlijkheid gebeid om wel te zeggen dat de waterkwaliteit en de visstand zal verbeteren, maar de Kier na 2018 zeker niet verder openzetten’. ‘Zoet water moet gezekerd worden’, aldus zittend Statenlid Henk van Dieren. Innovatie in de economie zal zeker worden bevorderd. ‘Voor Goeree-Overflakkee hoort daar de visserij bij, zeker als het gaat om innovatie en verduurzaming’.

Stemadvies
’Drie voor twee’, zo eindigde Stoop de avond. Naast de stem voor het Waterschap, wordt met een stem op de Provincie ook indirect een stem gegeven voor de Eerste Kamer. Het belang van een stem op de Zuid-Hollandse SGP is daarbij van groot belang omdat een zetel in Zuid-Holland van gewicht veel waarde heeft voor de Eerste Kamer. Een derde zetel in Zuid-Holland zou zomaar een tweede SGP zetel voor de Eerste Kamer kunnen betekenen. ‘We hebben de afgelopen jaren gezien wat het belang daarvan is. Op aangelegen punten kan de SGP meer invloed uitoefenen op het beleid van het kabinet’, zo sprak Bisschop eerder deze avond.