4 november 2017

Servaas Stoop 25 jaar Statenlid Zuid-Holland


Op 30 oktober werd met een symposium op het Provinciehuis stil gestaan bij het jubileum van Servaas Stoop, die zich inmiddels, namens de SGP, 25 jaar lang als Statenlid inzet voor de provincie Zuid-Holland. Naast een bijdrage van prof. dr. M.W. van Buuren over het organiseren van ontvankelijkheid en een toespraak van de Commissaris van de Koning sprak de jubilaris een dankwoord uit.

Het organiseren van ontvankelijkheid
Buitengewoon hoogleraar prof. van Buuren begon zijn bijdrage met een citaat vanuit de stukken van de gemeente Korendijk, waar Stoop in het dagelijks leven burgemeester is. Daarin blijkt dat er al voorzichtige stappen worden gezet om de burger meer te betrekken bij ontwikkelingen in de samenleving. De vraag stond centraal hoe je de gemeenschap, markt en overheid in een goede harmonie laat samenwerken. De kunst voor de overheid is om energie los te maken en die zien te verbinden. Van Buuren pleitte niet voor een terugtrekkende overheid, maar voor een ”opzij tredende overheid” die initiatieven weet te faciliteren en in ontvankelijkheid de randvoorwaarde ziet om de participatiesamenleving nader in te vullen. Voor wat betreft de kaders pleitte hij voor uitnodigende kaders, waarbij de helderheid bijdraagt aan de vruchtbaarheid. Kortom: een uitnodigend bestuur dat uitgedaagd wordt en op zoek gaat naar nieuwe vormen van verantwoording.

De burger als aandeelhouder
De Commissaris van de Koning, de heer Smit, wees in een reactie de aanwezigen erop dat de overheid niet op zichzelf staat maar ”van ons allemaal is. De burger is geen klant maar aandeelhouder”.

Hij gaf aan dat het gekozen thema ook hem aan het hart gaat. ”We moeten blijven zoeken naar een modus bij de veranderingen in het bestuur. Mensen moeten zich eigenaar voelen van de overheid”, aldus de Commissaris.

Ook hij feliciteerde Stoop, waarbij hij het symposium als markering van het 25-jaar Statenlid noemde. Als jongste Statenlid kwam Stoop destijds in de Staten. Inmiddels vervult hij binnen de provincie diverse rollen als fractievoorzitter, lid van het presidium, lid van het fractievoorzittersoverleg, voorzitter van twee Statencommissies en ook plaatsvervangend voorzitter van Provinciale Staten, een rol die hij met verve vervult! ”Daarmee levert Stoop een geweldige bijdrage aan het bestuur van de provincie Zuid-Holland”, aldus de Commissaris, die hem vervolgens als dank een replica van het beeld met de wijze Uil overhandigde. Het beeld van de Wijze Uil op ware grootte is te vinden op het Binnenplein van het Provinciehuis.

Functieprofiel
Servaas Stoop begon zijn dankwoord met allereerst de dank aan God te brengen, Die hem de kracht heeft gegeven om dit werk te mogen doen. Daarnaast, met een verwijzing naar het referaat van prof. van Buuren, is er in de toekomst een ander functieprofiel gewenst is voor politieke functies om de veranderende samenleving te kunnen dienen en daar vorm aan te geven, aldus Stoop. Vervolgens haalde hij een aantal anekdotes op uit de voorbije 25 jaren waaruit bleek dat er elke keer wel weer nieuwe motieven waren om invulling te geven aan het Statenlidmaatschap. ”Het zijn 25 boeiende jaren geweest en ik doe het nog met veel plezier”, aldus de jubilaris.

Bij het symposium waren behalve veel familieleden ook tientallen collega-bestuurders, oud-collega’s, SGP-bestuursleden, Kamerleden en griffiemedewerkers aanwezig.

Na afloop van het symposium volgde een receptie.