26 september 2022

Samen

De samenvatting van het werkbezoek aan Goeree-Overflakkee op 23 september 2022 in één woord ‘samen’. Samenwerken met grondeigenaren, gemeente, provincies en het waterschap aan voldoende zoet water. Samenwerken met ondernemers en overheden aan het realiseren van duurzame vormen van energie. Samenwerken tussen gemeente en provincie aan gezamenlijke opgaven: combinatie landbouw, natuur en windenergie en samenwerken aan woningbouw.

Een vakantiegevoel kan ik niet helemaal onderdrukken als ik via de N57 het Haringvliet oversteek op weg naar de kop van Goeree-Overflakkee; naar Ouddorp. Elke keer als ik op het eiland kom opnieuw. Maar ook nu niet voor vakantie. Een gezamenlijk werkbezoek van de provinciale ChristenUnie-SGP-fractie en de lokale SGP-fractie, de lokale ChristenUnie-fractie, het waterschap en wethouder Daan Markwat aan enkele ondernemers.

Het eerste bezoek in Ouddorp bij het familiebedrijf Maatschap de Jong. Een agrarisch familiebedrijf  met onder meer sierfruit en pompoenen, bloemen, ander gewassen en een kleine camping. Ook enkele agrariërs uit dezelfde straat waren aanwezig. Het probleem; in de zomer is er te weinig zoet water beschikbaar. De verenigde agrarische bedrijven onderzoeken met overheden verschillende mogelijke oplossingen. Kan het zoete water uit de duinen langer worden vastgehouden? Kan het peil eerder op het hogere zomerpeil worden gebracht? Bedrijven en overheden werken samen om een goede oplossing te zoeken. Een typisch voorbeeld van een afweging tussen waterbehoeften van verschillende bedrijven. Niet elk bedrijf heeft evenveel water nodig op hetzelfde moment. En wat kan de overheid tegen aanvaardbare kosten kan doen? Kan het peil de functie(s) volgen? Of moeten sommige bedrijven op zoek naar andere teelten, maar dat moet wel een boterham opleveren?

De tweede (tussen)stop bij ’t zuiderdiep dichtbij de kern van Stellendam. Hier is/wordt een integraal project gerealiseerd. De gemeente voert de regie om (provinciale) opgaven op het gebied van landbouw, natuur en windenergie te realiseren. Een succesvol project waarbij vijf (van negentien) windturbines in de natuur zijn geplaatst. De wethouder licht toe dat dit voor hem een succesvol voorbeeld is waarbij de gemeente en provincie in vertrouwen hebben samengewerkt om de doelen te realiseren, waarbij de gemeente de regie voert als kenner van het gebied en als overheid die het dichtst bij de partners in het gebied staat. 

De derde (tussen)stap is in Stellendam met uitzicht op een grasveld aan de rand van het dorp. Deze locatie ligt buiten bestaand bebouwd gebied. Als een gemeente nieuwe woningen wil bouwen op een locatie groter dan 3 hectare is instemming van Provinciale Staten nodig. Hiermee borgt de provincie dat gemeenten eerst binnen bestaand bebouwd gebied kijkt voor nieuwe woningbouw en dan pas naar onbebouwd gebied. Een uitgangspunt van het provinciaal beleid wat de provinciale ChristenUnie-SGP-fractie in de basis ook steunt. Alleen er zitten grenzen aan wat je binnen bebouwd gebied aan open ruimte wil opofferen. Een tweede punt is dat de provincie van plan was om een richtinggevende norm van 45 woningen per hectare in haar regelgeving op te nemen. Ter illustratie: in Stellendam is gemiddeld 25 woningen per hectare de praktijk. Mede door weerstand vanuit veel Zuid-Hollandse gemeenten en inzet van de provinciale ChristenUnie-SGP-fractie is deze norm niet ingevoerd. Desondanks lijkt de provincie in haar gesprekken toch 45 woningen per hectare als uitgangspunt te nemen; en niet altijd naar een dichtheid zoekt, die passend is bij het nabijgelegen dorp of de stadswijk. Ook hier zou samenwerken aan de enorme woningbouwopgave het credo moeten zijn.

Het derde en laatste bezoek oostelijker op het eiland in Oude Tonge bij VOF Dogterom. Een familiebedrijf in tulpen. Een bedrijf dat in haar visie streeft naar een sociale en duurzame productie, goed rentmeesterschap. Dit doen zij door te streven naar energie-neutraal en het gebruik van gewasbescherming en kunstmest te verminderen. U kent het bedrijf misschien wel van haar rijdende zonnepanelen die met innovatiesubsidie van InnovationQuarter zijn ontwikkeld; een nieuwe verbeterde versie volgt snel. Het bedrijf heeft ‘zon op dak’ en werkt aan Warmte Koude Opslag en omslag naar waterstof als brandstof voor zware voertuigen. Het bedrijf is een koploper en werkt daarvoor samen met de ministeries van BZK en LNV en met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, maar nog te beperkt met de provincie. Pionieren met een ideëel motief, maar ook vanuit de noodzaak als ondernemer je concurrenten voor te blijven. Samenwerken tussen ondernemers en overheid loont; voor beide partijen én nog belangrijker voor een duurzame wereld.

Deelnemers vanuit de provinciale fractie: Djoeki van Woerden, Charlotte Scholtens, Gerard van de Breevaart, Jacco Schonewille en Arjan Witte.