1 februari 2014

RUIMTE VOOR DE BOER

In de Statenvergadering van woensdag 29 januari loste fractielid Schaapman een belofte in. Hij presenteerde het pamflet: 'Ruimte voor de Boer' op klompen...

  1. Ruimte voor agrarisch ondernemerschap

De export van landbouwproducten stijgt fors; de landbouwsector speel “een grote rol in het herstel van de Nederlandse economie”. LTO wil succes vasthouden en geen lastenverzwaringen. De boer is terecht weer goed in beeld. Staatssecretaris Dijksma spreekt van een sector om de koesteren. Zuid-Holland ook, als het aan ChristenUnie en SGP ligt. Minder regels en maximaal heldere ruimte creëren voor agrariërs om hun ondernemerschap te kunnen uitoefenen. De provinciale overheid kan een positieve rol spelen in het terugdringen van het aantal regels met betrekking tot agrarisch beheer en het toegankelijk maken van een stimulerings- of investeringsregeling voor (jonge) boeren.

  1. Ruimte voor agrarisch natuurbeheer

Natuurbeheer kost veel geld en juist de boer staat dicht bij de natuur. Een gouden combinatie ligt voor de hand en wordt in toenemende mate gemaakt: boeren nemen maatregelen op hun landbouwgrond tot behoud van natuur en landschap. Echter, voor de vergoeding die daar zij daarvoor kunnen krijgen, staat een veel te grote hoop administratieve rompslomp. Inzet van Zuid-Holland en andere provincies is nodig om dit efficiënter in te richten en de natuurdoelen centraal te stellen! Dat kan met inzet en betrokkenheid van natuurverenigingen

  1. Ruimte voor regionale voedselproductie

In dit tijdperk van mondialisering zijn dichtbij en menselijke maat belangrijke thema’s. Voedsel dat bij wijze van spreken op loopafstand wordt geproduceerd (of mooier: groeit) verkrijgt steeds vaker de voorkeur van de consument. In Duitsland spreekt men in dit kader van een Grüne Wende. Vanuit het versterken van concurrentiepositie én de regionale economie is stimulering van deze sector gewenst; ruimtelijk en in het stimuleren van zichtbaarheid van de sector