4 april 2014

Ruimte, mobiliteit en bestuur in Molenwaard

In Molenwaard staan ruimte en mobiliteit hoog op de agenda. De lokale fracties van SGP en ChristenUnie wisselden op 4 april met de Statenfractie van gedachten over onderwerpen als bouwmogelijkheden, agrarische ontwikkelingen, bereikbaarheid en herindeling. Een nuttig werkbezoek.

Het gesprek kwam al snel op de nieuwe Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM). De VRM, opvolger van de Structuurvisie, bevindt zich nu de inspraakfase. Begin juli zullen Provinciale Staten de VRM vaststellen. Krijgen gemeenten wel genoeg beleidsruimte? Statenlid Henk van Dieren legt uit dat het nieuwe uitgangspunt 'Bestaand Stads- en Dorpsgebied' (BSD), een objectiever uitgangspunt zal zijn voor alle kernen dan de “rode contouren” uit de huidige Structuurvisie, en dat elke overschrijding aan een helder kader (Ladder voor duurzame verstedelijking) getoetst zal worden.

Een groot knelpunt in de mobiliteit is de zwaarbelaste dijk door Groot-Ammers. De plannen voor een rondweg staan inmiddels op de provinciale agenda. Voorstanders (“ontlasting van de dijk door Groot-Ammers”) en tegenstanders (“aanzuigende werking op het bovenregionale verkeer”) hebben hiermee belangrijke argumenten. De lokale fracties krijgen onder meer het advies om de koppeling met andere infrastructurele werken zoals kadeherstel, na te streven.

De gemeente Molenwaard heeft na de herindeling een nieuw ambtelijk model geïntroduceerd (“Dichtbij de burger”) dat nog niet helemaal is uitgekristalliseerd maar wel een werkbare situatie geeft. Vanuit het gemeentebestuur worden alle kernen actief betrokken door collegeleden, contactfunctionarissen en klankbordgroepen.

Tijdens het werkbezoek van de Statenfractie wordt tenslotte nog uitgebreid aandacht besteed aan het rapport van de commissie Schutte en aan ontwikkelingen in de agrarische sector als economische drager in het gebied.