14 december 2011

Ruim 19 miljoen euro voor Krimpenerwaard

Op 8 december ontving hoogheemraad Chris van der Velden (SGP) van het Waterschap Schieland en de Krimpenerwaard het bericht dat Staatsecretaris Bleker op 5 december het definiteve besluit had genomen en de brieven ondertekend waarin de gelden uit de nota ruimte voor het Veenweidepact onverkort worden toegekend. Lange tijd was onzeker of dit i.v.m. de bezuinigingen kon worden toegekend. Ook SGP-Statenlid Henk van Dieren vindt het besluit van de minister een positieve bouwsteen voor de Krimpenerwaard.
 

Van der Velden: 'Ja, dat was een heel mooi bericht voor het Hoogheemraadschap van de Schieland en de Krimpenerwaard. Saillant detail is dat de heer (Herman) Wierenga directeur Regionale Zaken West bij Economie, landbouw en Innovatie het bekend maakte toen hij samen met gedeputeerde Weber en mij het nieuwe gemaal Hillekade in de Krimpenerwaard opende'.

Bouwsteen
'Voor de Krimpenerwaard weer eens positief bericht', zo reageert Henk van Dieren, Statenlid voor de SGP. 'Ondanks alle negatieve berichten als gevolg van de bezuinigingen door de Rijksoverheid voor groen, is dit een positief bericht. Niet dat er nu in principe meer geld is, maar zolang dergelijke gelden die al geruime tijd geleden zijn toegezegd noch niet definitief zijn, blijft de onzekerheid in deze tijden zeer groot.
Er vinden nu gesprekken met de gebieden plaats ter voorbereiding van een nieuwe groenagenda. Noodzakelijk geworden door de doorgevoerde kortingen door het Rijk. Over hoeveel middelen er nog zijn is ruim een jaar onderhandeld. Daardoor moeten er nieuwe keuzes worden gemaakt. Op zich niets mis mee. Maar voor gebiedsprocessen die al geruime tijd lopen en waar de burgers en bedrijven op de veranderingen al inspelen is het frustrerend wanneer het halverwege stil komt te liggen. Dat daarbij ook nog onduidelijkheid ontstaat of het wel kan worden voortgezet. De Krimpenerwaard is zo’n gebied. Wij zijn van mening dat er alles aan gedaan moet worden om het gebiedsproces Krimpenerwaard, met de noodzakelijk veranderingen, zo snel als mogelijk moet worden voortgezet. Daarbij is dit bericht dus een positieve bouwsteen', aldus de heer van Dieren.

Ruim 19 miljoen
Het ministerie van Economie, Landbouw & Innovatie heeft 19,1 miljoen euro die eerder was toegezegd, nu definitief beschikbaar gesteld voor de Krimpenerwaard. Het geld is bedoeld om bodemdaling tegen te gaan, het watersysteem robuuster te maken, de landbouw te behouden als drager van het cultuurlandschap en om nieuwe natuur aan te leggen. Het was lang onzeker of dit geld met de bezuinigingen nog wel zou worden toegekend.

"Wij zijn blij dat het Rijk eerdere toezeggingen gestand doet", zegt Han Weber, gedeputeerde Groen en Water van Zuid-Holland. "Het geld is een belangrijke steun in de rug bij de komende herijking van de groenprojecten in Zuid-Holland". De 19,1 miljoen euro is afkomstig uit gelden van de Nota Ruimte. Het is extra geld bovenop de bijdragen van overheden, organisaties en particulieren en de bijdrage uit het Investeringsbudget Landelijk Gebied. Hoe hoog de bijdrage uit dit andere rijksbudget zal uitvallen, is nu nog niet bekend.

Projecten
Met het geld kunnen in ieder geval de projecten uit het Water-gebiedsplan voor de Krimpenerwaard worden uitgevoerd. Hiermee wordt de bodemdaling tegengegaan en een robuust watersysteem aangelegd. Verder heeft de provincie van het rijk tot 2013 de ruimte gekregen om de plannen van het Veenweidepact aan te passen aan de herijking van de Ecologische Hoofdstructuur.

Bodemdaling
De Krimpenerwaard werkt al meer dan duizend jaar aan het veiligstellen van wonen en werken in dit waterrijke gebied. De laatste jaren is het probleem van de bodem steeds belangrijker geworden. De bodem in de Krimpenerwaard zakt nog steeds: op sommige plekken soms wel 15 centimeter per 10 jaar. Binnen het Veenweidepact zijn daarom afspraken gemaakt om natuur aan te leggen op de snelst zakkende delen in het gebied en het watersysteem aan te passen aan de eisen van deze tijd. Andere doelen van het Veenweidepact zijn versterken van de landbouwstructuur en de kansen voor recreatie en nieuw ondernemerschap benutten.