23 september 2020

Regio aan ZET

Zorgvuldigheid, Eerlijkheid en Transparantie is essentieel in het proces om te komen tot een Regionale Energie Strategie*. Met deze woorden is de bijdrage van Gerard van de Breevaart in het Provinciale Staten debat over Regionale Energie Strategieën (RES) het beste samen te vatten.


Waar zitten dan knelpunten en wat zou de inzet moeten zijn om dit alles wel voor elkaar te krijgen? Allereerst, in de huidige concept-RES komt onvoldoende tot uiting of er een goede mix van duurzame energieopwekking is afgewogen. En als die afweging er wel is geweest, is die afweging aan alle betrokkenen meegegeven? Ook alternatieven lijken onvoldoende afgewogen. Wij vragen ons af of het wenselijk is om in elke regio in Zuid-Holland impactvolle duurzame energie opwekinstallaties te plaatsen. Daarom zou buiten kaders denken echt wenselijk, maar zeker ook goed mogelijk zijn.


De ChristenUnie & SGP-fractie vindt een ander groot knelpunt dat onduidelijk blijft wat haalbaar en betaalbaar is. Ook vinden wij het zorgelijk dat de CO2-reductie buiten het gehele verhaal blijft. Duurzame opwekking van energie staat niet per definitie gelijk aan voldoende CO2-reductie. Want als wij dan onze gewenste duurzame energie opwek halen dan zou het heel goed kunnen zijn dat daarmee de CO2-reductie (bij lange na niet) wordt gehaald. Dit terwijl de RES juist moet worden opgesteld als middel om CO2 te reduceren. Over een aantal jaar kan dit dus weer consequenties opleveren voor de regio’s. Als laatste vindt onze fractie het zorgelijk dat er geen, tenminste niet zichtbaar, integrale afweging heeft plaatsgevonden wat bijvoorbeeld de ruimtelijke consequenties zijn van de keuzes in de concept-RES’en.


Wat hebben wij dan meegegeven voor het vervolgproces naar de RES1.0? Op alle bovenstaande knelpunten hebben wij concrete acties gevraagd aan de verantwoordelijk gedeputeerde. Waarom? Alle inwoners, maar ook alle besluitvormende organen, hebben behoefte aan informatie (die zorgvuldig, eerlijk en transparant tot stand is gekomen) om een integrale afweging te kunnen maken. Dan pas kunnen er beslissingen genomen worden die zouden voldoen aan de randvoorwaarden.


Alleen zo kunnen we beoordelen of de maatregelen die worden genomen niet onnodige schade opleveren aan de schepping. Waar het bij een aantal partijen gaat om klimaat, gaat het bij de ChristenUnie & SGP om zorgvuldig omgaan met de schepping. Daar hoort ook een zorgvuldige, nuchtere en integrale afweging bij.


* In de regionale energiestrategieën (RES’en) wordt invulling gegeven aan de doelstellingen uit het Klimaatakkoord en regionale energieakkoorden. De provincie is partner in zeven regionale energiestrategieën. De focus van de RES ligt op de warmtetransitie van de gebouwde omgeving (van fossiele naar duurzame bronnen), grootschalige opwek van hernieuwbare elektriciteit (middels zon en wind) op land en de daarvoor benodigde opslag en infrastructuur.
In de vergadering van de Statencommissie Bereikbaarheid en Energie op 9 september jl. is het gesprek gevoerd aan de hand van onder andere de zeven concept-regionale energiestrategieën, de GS-brief over de tussenstand van de concept-RES’en en de door de fracties ingediende wensen en bedenkingen. Op basis van de bespreking in de commissie hebben GS het Statenvoorstel met wensen en bedenkingen opgesteld. Met het besluit van de PS-vergadering van 23 september 2020 leggen Provinciale Staten hun wensen en bedenkingen vast voor het vervolgproces naar de RES1.0. De RES1.0 zal vóór 1 juli 2021 ter besluitvorming aan Provinciale Staten worden voorgelegd.