26 april 2018

Provinciale Staten stellen extra voorwaarden voor aanleg Verlengde Bentwoudlaan

Op voorstel van de fractie van SGP & ChristenUnie hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland besloten om extra voorwaarden te stellen aan de aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan. In januari 2018 was op verzoek van die fractie het debat in de Staten opgeschort omdat zij zich nader wilde beraden op drie punten:

 

1. De vraag of de aanleg voldoende antwoord geeft op de problemen van de bereikbaarheid van de regio. Na diverse gesprekken is daarom voorgesteld dat de provincie samen met de betrokken gemeenten een studie laat uitvoeren naar een mogelijke oplossing voor de volgende fase, opdat een gezamenlijke keuze kan worden gemaakt voor een ontsluiting naar het noorden/oosten bij Boskoop.

2. De ontsluiting van Hazerswoude-Dorp, gegeven de bouwopgaven in de regio. Daarom is voorgesteld dat de provincie samen met de betrokken gemeenten een integrale studie laat uitvoeren naar noodzakelijke maatregelen voor het gebied voor het oosten (Hazerswoude-Dorp) en het westen van Zoetermeer.

3. Een oplossing voor de betrokken agrariërs die rechtstreeks gedupeerd worden. Daarom is voorgesteld dat de provincie en de gemeente samen met de betrokken ondernemers streeft naar oplossingen die gelijkwaardig zijn aan de huidige situatie.

Na een positieve reactie van gedeputeerde Vermeulen hebben Provinciale Staten de drie punten overgenomen, waardoor er een duidelijk kader ontstaat om met behulp van de uitkomsten van de onderzoeken te komen tot een afgewogen besluit over het Provinciaal Inpassingsplan in 2020, dus voordat met de aanleg wordt begonnen. 

 

Toelichting Amendement (PDF)