5 oktober 2016

Politici van SGP en ChristenUnie bijeen rondom actuele thema’s

Een drietal onderwerpen werden prominent besproken bij de achterbanbijeenkomst van de SGP en ChristenUnie in Zuid-Holland op maandag 3 oktober jl. De achterbanbijeenkomst is bedoeld om bestuurders van zowel de provincie, gemeenten als waterschappers met elkaar te verbinden en in gezamenlijkheid oplossingen te bedenken.

Vanuit natuur/water en ecologie besprak Willy de Zoete, die vorig jaar de overstap maakte vanuit de Provinciale Staten naar het Hoogheemraadschap Delfland, de problematiek rondom de Kaderrichtlijn water en dan met name de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Het zijn juist deze oevers die zorgen dat er overlast zijn van ganzen. De fecaliën van de ganzen zorgen ervoor dat de waterkwaliteit niet wordt gehaald. De vraag lag aan de bestuurders voor welk antwoord er vanuit de gemeenten, waterschappen en provincie op deze problematiek gegeven zou moeten worden.


Het tweede onderwerp raakte aan detailhandel en leegstaande kantoorgebouwen. Met name de vraag of het gewenst is dat er nabij Zoetermeer een outlet-center zich moet ontwikkelen. Welke bedreigingen of kansen heeft dat voor de omliggende kernen? De vraag werd gesteld hoe de toekomst van de detailhandel er uitziet. Het advies vanuit de aanwezigen was om vooral de hedendaagse consument te volgen. Daarnaast moeten gemeenten over hun grenzen heen kijken en in regionaal verband zaken aan pakken. Dat was meteen het bruggetje naar het laatste deel van de bijeenkomst.

Vanuit het rapport ‘Maak het verschil’ stipte Peter Verheij, wethouder in Alblasserdam, aan dat de focus op economische groei ten goede moet komen aan de regio. Dit rapport van de Studiegroep Openbaar Bestuur adviseert over het functioneren van het openbaar bestuur in Nederland in het licht van toekomstige economische ontwikkelingen ten behoeve van de volgende kabinetsperiode. Bestuurders moeten over hun grenzen willen heen kijken. Kun je een inhoudelijke agenda vinden wat goed is regionaal, zonder dat je naar de huidige grenzen kijkt? Een feit is dat de samenwerking in regio’s mijlen ver vooruitloopt op de werkelijkheid van de gemeentegrenzen. Het huis van Thorbecke staat daarmee enigszins onder druk. Dat illustreerde ook een van de aanwezigen met de vraag of de bestuurslaag van de provincie er dan toch niet van tussen uit moet…