30 november 2021

Permanente bewoning recreatieparken in gemeente Molenlanden stap dichterbij

Komt het er dan toch van? Permanente bewoning op de parken in Molenlanden? Is er nog iets wat het tegen kan houden? “Mogelijk toch wel”, reageert Statenlid Van de Breevaart (CU&SGP).  

“In het debat zijn we scherp geweest op het punt van inspraak”, geeft Gerard aan. “De weg die nu door Gedeputeerde Staten gekozen is, lijkt niet de meest juridisch houdbare wat ons betreft”. Waarom niet? In algemene zin is de lijst van voorwaarden om een park permanent te kunnen laten bewonen wel in procedure geweest. Echter, niet de parken specifiek oftewel in dit geval de recreatieparken Bilderhof en Giessenburg in Molenlanden. Zijn de omwonenden, de omliggende bedrijven etc. wel in de gelegenheid geweest om hun zienswijze te kunnen indienen op deze wijziging? Het antwoord van Gedeputeerde Staten komt er feitelijk op neer: niet in een officiële procedure, maar ze hebben wel gelegenheid gehad om bijvoorbeeld in de commissie in te spreken. Daarnaast verwachtte de Gedeputeerde geen bezwaren, omdat het inmiddels door het grootste gedeelte van de omwonenden een gedragen plan is. Wat ons betreft is dat wel een magere onderbouwing. Saillant detail: “geen enkele fractie steunde onze inzet voor een gedegen inspraakprocedure voor betrokkenen”, reageert Van de Breevaart verbaasd. “In bepaalde gevallen kan het echt wel consequenties voor omwonenden of omliggende bedrijven hebben, daarom is een gedegen inspraakprocedure van belang”. We kunnen ons niet voorstellen dat wij als fractie hier alleen in staan. Praktisch gezien gaat het neerkomen op politiek onze knopen tellen op dit punt, gezien het feit dat we hier als fractie blijkbaar alleen in staan. Zo eenvoudig is het ook, maar het ontwijken van inspraak is wat ons betreft een gevoelig punt.

Er lijkt een meerderheid om in de Provinciale Statenvergadering van februari 2022 te besluiten om permanente bewoning op de parken in Molenlanden juridisch mogelijk te maken. Van de Breevaart: “Wetende dat deze ontwikkeling, als gevolg van een voorstel van onze fractie, niet ten koste gaat van de nog te bouwen woningen in Molenlanden, staan wij positief tegenover het voorstel. Echter, wat ons betreft wel volgens een juiste procedure.”

Klik hier voor het artikel dat deze ontwikkeling niet ten koste gaat van de nog te bouwen woningen in Molenlanden.