26 november 2011

Paneldiscussie op jaarvergadering

Moet het waterschap wel blijven en hoe zouden de verkiezingen moeten worden vormgegeven? Het waren de vragen aan de Provinciale Statenleden en de Waterschapsbestuurders op de jaarvergadering (25 november 2011) van de Provinciale Vereniging van de SGP in Zuid-Holland. Onder leiding van Jan Nathan Rozendaal werd met rode en groene stemkaarten de zaal in het panelgesprek betrokken.

Hoewel de SGP, die samen met de ChristenUnie wederom 1 fractie vormen in Zuid-Holland, dit keer geen Gedeputeerde levert, was fractievoorzitter S. Stoop niet ontevreden over het collegeprogramma: ‘We hebben in ieder geval al 80% van ons verkiezingsprogramma binnengehaald’, verwijzend naar het collegeprogramma van de VVD/CDA/SP/D66. Statenlid H. van Dieren gaf aan dat het eigenlijke werk in de provincie nog moest starten, maar dat de komende tijd het ‘groendossier’ de volle aandacht zal vragen in het overleg met de Rijksoverheid. Daarbij zal het vooral gaan om de financiële middelen.

Waterschapslasten
Loco-dijkgraaf J. Klepper stelde de zaal gerust. Voor komend jaar zijn er geen verhogingen van de waterschapsbelasting in het gebied van de Hollandse Delta. ‘We zitten wel aan de bodem van datgene wat we moeten doen, andere instanties vinden dat we niet meer zo royaal zijn als eerdere jaren’. Dat heeft alles te maken met de bezuinigingen die ook het Waterschap voor zijn rekening heeft genomen. ‘De wettelijke taken, die voor 2017 moeten zijn afgerond, worden wel gehaald’.

De heer Chr. v.d. Velden, sinds 28 april lid van het College van het dagelijks bestuur  van het  Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard,  geeft aan dat dit waterschap juist voor een trendmatige verhoging is. Dat zal zo’n 4% per jaar zijn, ‘maar de ambitie ligt ook hoger’, zo verduidelijkt hij. Voor 2015 zijn de doelen die gesteld zijn door het Rijk behaald. Overigens zijn er ook doelen die pas in 2027 moeten zijn gerealiseerd.


Veiligheid
Wel blijkt uit het gesprek dat het Rijk tot 2017 betaald voor de veiligheid van dijken e.d. Daarna zal er een andere financieringsmethode komen. Dat zou kunnen betekenen dat de Waterschapslasten omhoog gaan. Hiervoor geldt wel een plafond van 5%. Dat ontlokt forumleider: Jan Nathan Rozendaal tot de conclusie, dat ‘als je in het westen woont de dupe bent’. ‘Maar je woont er ook mooi!’ zo dient Klepper hem van repliek.
‘De Provincie Zuid-Holland heeft geen belastingverhoging doorgevoerd’, zegt Statenlid van Dieren. De SGP vindt dat, financiële schaarste of niet, je altijd heel matig moet zijn. ‘Het is immers geld van de burger. Je moet dan ook goed naar de plannen kijken of een belastingverhoging noodzakelijk is.’ Overigens is de provincie toezichthouder op de waterschappen. De waterschappen hebben een eigen autonomie m.b.t. de tarieven. ‘De Provincie gaat slechts over het opheffen en instellen van de waterschappen. Wel dienen er duidelijke afspraken te worden gemaakt wie waar over gaat’, aldus Stoop.

Waterschapsverkiezingen
Dan blijkt er toch verschil van mening te zijn over de verkiezingen van het waterschap. Vooropgesteld, als het waterschap belasting heft, betekent het ook dat burgers enige invloed mogen hebben op de besteding ervan. Daarom is er geen discussie over verkiezingen als zo danig. Wel blijkt er verschil van inzicht over  hoe de bestuurders gekozen moeten worden.

President
Fractieleider Stoop ziet  voordelen van indirecte verkiezingen, d.w.z. dat de gemeenteraadsleden hun waterschapsbestuur kiezen. H. van Dieren, ziet het iets anders. ‘Het mooiste is natuurlijk rechtstreekse verkiezingen, maar door de lage opkomst wordt dan steeds de Waterschappen ter discussie gesteld’. De vraag is of dat erg is want ‘De president van de VS wordt ook maar door 40% van de bevolking gekozen’, aldus van Dieren.

Beide Waterschappers wijzen het idee van indirecte verkiezingen direct van de hand. In het verleden zag je ook dat burgemeesters en wethouders zitting hadden in het bestuur en dat de aandacht niet altijd naar het hele gebied ging, maar naar hun gemeenten. ‘Daarmee was de veiligheid niet altijd gediend’, aldus Klepper. Ook de Raad van State heeft over de indirecte verkiezingen negatief geadviseerd aan het kabinet. De vraag is echter of politiek Den Haag het kabinet volgt of het advies van de Raad van State ter harte neemt.

Geen concurrentie op veiligheid
Ook het onderbrengen van de waterschapstaken bij de provincie is geen goed idee, vinden alle panel leden. Het gevaar is reëel aanwezig dat er ingeleverd wordt op de veiligheid. ‘Zij moet dan immers concurreren met een sporthal, fietspad of kinderopvang en al die andere belangen die er spelen. In die sfeer mag het nooit komen’, aldus loco-dijkgraaf Klepper.

Permanente Campagne
Naast de gebruikelijke punten, als notulen, verkiezingen en jaarverslagen werd door het bestuur meegedeeld dat er in de komende jaren meer werk gemaakt gaat worden van het vitaliseren van de plaatselijke kiesverenigingen. Daarnaast is er een permanente campagnecommissie in het leven geroepen die vanaf 2012 in regioverband de aandacht zal vestigen op het werk van de Statenleden en Waterschapsbestuurders in de provincie Zuid-Holland.