3 november 2021

Op bezoek in Alphen aan den Rijn

De fractie bezocht op vrijdag 29 oktober jl. de gemeente Alphen aan den Rijn. Wat was de hoofdboodschap van de lokale ChristenUnie? Binnen bestaand bebouwd gebied kun je niet altijd extra woningen blijven bouwen ten kosten van parken en groen in de wijk. Soms is een nieuwe woonwijk buiten bestaand bebouwd gebied misschien nodig. De oplossing voor de verkeersdrukte bij Hazerswoude-Dorp en bij de hefbrug in Boskoop is niet eenvoudig te vinden.

Op vrijdagmorgen 29 oktober hebben Nico de Jager, Gerard van de Breevaart en Arjan Witte op uitnodiging van de lokale ChristenUnie een werkbezoek aan Alphen aan den Rijn afgelegd. We zijn hartelijk welkom geheten door fractievoorzitter Caroline Blom en burgerraadslid Siem Bak en bij de lunch schoof raadslid Michel du Chatinier ook aan. 

De eerste stop was de Klompenmaker in Alphen aan den Rijn. Op deze binnenstedelijke locatie worden nieuwe woningen gebouwd. De lokale fractie heeft met het voorstel ingestemd, omdat hier broodnodige zorgwoningen worden gebouwd, maar dat gaat wel ten koste van weer een stukje binnenstedelijk groen. De vaak hoogbejaarde bewoners van het verzorgingshuis en de aanleunwoningen verliezen hun uitzicht en korte wandeling in het parkje en krijgen daarnaast ook last van de bouwactiviteiten. De vraag dringt zich op wanneer de gemeente voldoende binnenstedelijke locaties heeft ontwikkeld, voordat de provincie bouwen buiten het bestaand bebouwd gebied wil overwegen.

De tweede stop is de Zaagmolenweg; ook in Alphen aan den Rijn. We kijken uit over een weiland van de polder Gnephoek. Een mooi uitzicht, maar ook weer niet bijzonder. Aan de horizon een hoogspanningsleiding en links een breed aangelegde weg met de nieuwe Maximabrug. Deze locatie is al heel lang in beeld om een nieuwe wijk te bouwen. De ontsluiting richting Koudekerk is al deels gerealiseerd en voor de ontsluiting richting het centrum is al grond vrijgehouden. Uit de behoefteraming en woonvisie voor de regio Holland Rijnland blijkt behoefte aan een locatie als de Gnephoek waar ruimte is voor grondgebonden woningen. Is de tijd nu gekomen om hier nieuwe woningen te bouwen?

De derde en laatste stop is het centrum van Hazerswoude-Dorp. Dit dorpje wordt doorsneden door een drukke provinciale weg; de N209. Een goede oplossing is er eigenlijk niet en er wordt meer drukte verwacht. Een verdiepte ligging is moeilijk inpasbaar en een tunnel is duur. Na deze stop rijden we over de hefbrug in Boskoop. Het verkeer, waaronder zware vrachtwagens, rijdt dwars door het dorp. Een oplossing voor beide verkeerssituaties is moeilijk. Een aanpak van de bereikbaarheid van de hele regio is nodig. Een derde oeververbinding over de Gouwe als onderdeel van een samenhangende aanpak Beter Bereikbaar Gouwe biedt mogelijk soelaas, maar is een zaak van lange adem. Een nieuwe oeververbinding vraagt bovendien diepe zakken, die de provincie ook niet heeft. Een gezamenlijke lobby richting het Rijk is nodig.

Kortom, voldoende stof tot nadenken voor onze fractie en wij gaan ons bezinnen wat wij kunnen bijdragen aan het oplossen van deze problemen.