16 april 2014

Onderzoek naar juistheid van reisinformatie

De Provincie laat samen met ROVER door verschillende deskundigen een kritische blik werpen op het Dynamische reis- en in formatiesysteem (DRIS) dat de reiziger bij OV-haltes van de juiste informatie moeten voorzien. Nadat verbeteringen zijn doorgevoerd volgt nog een onafhankelijk onderzoek. Dat schrijven Gedeputeerde Staten in hun antwoord op vragen van fractielid Willy de Zoete.

De Zoete had op basis van een verkennend onderzoek door reizigersvereniging ROVER, aan GS gevraagd om een nader onderzoek. GS heeft nu dus toegezegd om eerst verbeterpunten te laten inventariseren. Deze verbeterpunten zullen daarna worden doorgevoerd. Vervolgens zal door middel van een representatieve steekproef bij de circa 1500 DRIS-panelen in Zuid-Holland, worden geïnventariseerd of reizigers de juiste informatie krijgen aangeboden.

Eind vorig jaar had de gedeputeerde al aangegeven dat zij openstond om geïnformeerd te worden over eventuele tekortkomingen in de reisinformatie. De Zoete was daar op in gesprongen waarna ROVER na een verkennend onderzoek constateerde dat bij een kwart van de 251 gevallen sprake was van niet-kloppende gegevens op de DRIS-panelen.
De fractie is benieuwd naar de verbeteringen en wacht de resultaten van het nieuwe onderzoek af.

De Zoete benadrukt verder dat uit deze casus blijkt dat reacties van burgers wel degelijk worden opgepakt en een plaats kunnen krijgen in de besprekingen van Provinciale Staten.