19 november 2022

Onderwaterdrainage, bodemdaling en natuurgerichte landbouw in één werkbezoek

Onderwaterdrainage, wat is dat nu eigenlijk? En waarom wordt het toegepast? Om daar wat uitgebreider over geïnformeerd te worden bezochten we met een aantal Statenleden melkveehouder Bartlo Hoogendijk in Driebruggen en Hoeve Stein, een biologische natuurboerderij in de Reeuwijkse polder, gerund door familie De Goeij.

Vooraf werden we in boerderij Nooitgedacht in Waarder bijgepraat door hoogheemraad Bert de Groot van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Hij vertelde over de bijzondere aanpak om bodemdaling tegen te gaan. De boeren en bewoners van de Langeweide bepalen samen met het waterschap de hoogte van het waterpeil. In deze polder is er een onderwaterdrainagesysteem aangelegd waardoor de bodemdaling met 50% gereduceerd kan worden. Dit vraagt vertrouwen en een bottom up aanpak. Een waardevolle les die bij de gebiedsgerichte aanpak niet vergeten mag worden. Een belangrijke voorwaarde voor de grootschalige toepassing van onderwaterdrainage is de beschikbaarheid van voldoende zoet water. Bert de Groot noemde ook andere bestuurlijke vraagstukken, zoals de relaties met waterkwaliteit (uitspoeling), wateroverlast en droogte.

Bij melkveehouder Bartlo Hoogendijk ‘zagen’ we vervolgens de praktijk. Hij heeft enige jaren geleden een waterinfiltratiesysteem aangelegd op zijn bedrijf. Waterinfiltratie is een van de belangrijkste maatregelen die op dit moment beschikbaar zijn om de uitstoot van CO2 uit veenweidegebieden te beperken. Hoewel je de ingegraven drainage in een weiland niet kan zien, kon Bartlo toch mooi toelichten dat waterinfiltratie effect heeft. Anderzijds zijn de resultaten nog pril: er is een lange periode van testen en meten noodzakelijk. Tevens maakte hij duidelijk dat er erg veel verschil is in soorten grond en veen. Het is dus een maatwerk-oplossing die niet uniform toegepast kan worden.

Vervolgens bezochten we Hoeve Stein. Familie de Goeij vertelde hoe extensivering en natuur(gerichte) landbouw in de praktijk werkt. Met alle opgaven uit het Nationaal Programma Landelijk Gebied staat extensivering en natuur(gerichte) landbouw volop in de spotlights. We zijn onder de indruk geraakt van de inzet van familie de Goeij. Naast het vele werk om de boerderij draaiende te houden vinden zij  ook nog tijd om bezoekers te ontvangen en te informeren.