27 maart 2024

NIeuwe bestuursleden bij afdeling Zuid-Holland

Tijdens de jaarvergadering op dinsdag 26 maart jl. werden twee nieuwe bestuursleden gekozen voor de provinciale afdeling Zuid-Holland en werd afscheid genomen van twee bestuursleden. Eerder deze avond was er een inloop onder genot van een broodje en een presentatie van Lennart Lekkerkerk, die een en ander vertelde over het bedrijf waar we deze avond te gast waren. Daarna konden de aanwezigen een deel van het bedrijfsproces bezoeken.

Rond 18:00 uur kwamen de eerste bezoekers en afgevaardigden binnen en maakten gebruik van het aangerichte buffet. Vervolgens nam Lennart Lekkerkerk het woord en gaf een indruk van het familiebedrijf dat zich vooral toelegt op het ontwikkelden van het hele traject voor potgerbera van veredeling, vermeerdering tot en met productie. Bijbelse waarden zijn leidend in het familiebedrijf waar iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid naar zichzelf, elkaar, het bedrijf en de klant heeft. Het bedrijf heeft voor de toekomst ook verschillende uitdagingen op het gebied van water, energie, arbeid en middelengebruik. De aanwezigen stelden diverse vragen om een goede indruk te krijgen van het bedrijfsproces.

Jaarvergadering
Rond de klok van 20:30 uur startte de ledenvergadering. Voorzitter Peter Grinwis opende de bijeenkomst met een gedeelte uit Mattheus 9. Hij wees op de herderlijke zorg. Die herderlijke zorg is ook nu nodig in de politiek. Er moet meer oog zijn voor de medemens. Christus was met innerlijke ontferming bewogen. Pastorale politiek noemde hij het. ‘Mogen we als SGP-ers een lichtend licht en een zoutend zout zijn. Dat kan dichtbij in uw omgeving van gezin en werk, in maatschappij en kerk. Ook op die plaatsen waar we een verantwoordelijke politieke taak mogen hebben. Soms met meerderen, maar vaak eenzaam, zoals in het Europees Parlement. Een heldere vertolking van Gods Woord. Dat is de taak van de Kerk. Maar niet minder in de politiek! Een mens zal niet bij brood alleen leven, maar bij alle Woord dat van de mond Gods uitgaat. Met ontferming bewogen! Dienen wij als bestuurders zo ook ons land en volk?’, zo eindigde hij zijn openingswoord.

Belang van SGP in Europa
Daarna kwamen de vaste punten als notulen, jaarverslag van de secretaris en penningmeester aan de orde. Een korte impressie werd gegeven over diverse activiteiten die in de provincie zullen plaatsvinden in het kader van de Europese verkiezingen. Alexander Bruin (voormalig bestuurslid van de afdeling) was onlangs nog in Straatsburg op bezoek geweest bij onze Europarlementariër Bert-Jan Ruissen en deed een dringende oproep om iedereen aan te sporen om SGP te gaan stemmen. Het geluid op bijbelse gronden en waarden wordt helaas maar door een enkele vertolkt in Brussel en Straatsburg, daarom is het van groot belang dat de SGP dat mag blijven doen.

Bestuurswisselingen
Tijdens de bestuursverkiezing werden John de Geus uit Sommelsdijk en Lennart van der Welle uit Papendrecht gekozen als nieuwe bestuurders. Afscheid werd genomen van Hans Thierry en Marco Hoogland. De laatste was helaas verhinderd en zal het bestuur van hem op een later tijdstip afscheid nemen. Vervolgens sprak de voorzitter scheidend bestuurslid Hans Thierry toe:

‘Beste Hans,
Na drie jaar als secretaris ons secretariaat te hebben bemand, heb je aangegeven dat in de combinatie met andere werkzaamheden, de combi met het provinciaal bestuur soms lastig is. Drie jaar geleden trad je aan als bestuurslid in de functie van secretaris. In een tijd waarin we nog volop met beperkende maatregelen i.v.m. corona te maken hadden. Dat was niet altijd handig en makkelijk. Overleggen waren verschillende keren digitaal. Je moest je een weg vinden maar je vervulde het secretariaat met verve. Het is niet alleen maar een verslagje van een vergadering en een agenda versturen. De hele correspondentiestroom komt langs.

Onder jouw leiding werd ook een protocol geschreven voor de verschillende overleggen en gesprekken die we als bestuur met fractieleden van WS en PS hebben. Betrokken was je bij de verschillende overleggen met het provinciaal ChristenUnie bestuur en de selectieadviescommissie. Daarvoor stelde je ook nieuwe profielschetsen op. En dan natuurlijk niet te vergeten de kandidaatstelling en andere zaken voor de verkiezingen. Altijd een hele klus om alle gegevens binnen te krijgen, te verwerken en op tijd aan te leveren. Natuurlijk waren er ook de veelvuldige bezoeken en contacten met onze vertegenwoordigers in Den Haag. Inmiddels is dit de tweede jaarvergadering gecombineerd met een bedrijfsbezoek. Mede door jou inzet kwam dit tot stand. Veel werk werd op de achtergrond verzet. Hartelijk dank voor jou inspanningen en van harte Gods zegen toegewenst’, aldus de voorzitter, waarop het scheidende bestuurslid het bestuur hartelijk bedankte voor de samenwerking en wenste het bestuur wederkerig de zegen van de Heere toe.

Provinciale Staten en Waterschap
Nico de Jager (Statenlid) gaf een update over de inspanningen die de SGP heeft verricht op het gebied van woningbouw en natuur. De ruimtelijke puzzel wordt momenteel gelegd en daar vindt de SGP wel wat van. Langzaamaan krijgt dit geluid meer bijval. Helaas is de coalitie bestaande uit GroenLinks/PvdA, VVD, BBB en CDA nog niet zover. Johan Matze legt uit wat zijn rol is als fractievertegenwoordiger. Hij doet in alles mee, behalve de Statenvergadering. Hij volgt vooral de commissie waarin mobiliteit wordt behandeld. Onlangs heeft de SGP nog suggesties gedaan m.b.t. de veerpont bij Maassluis, die uiteindelijk zijn overgenomen. Erik de Knegt is ook fractievertegenwoordiger. Hij zit in een drietal commissies, waarvan de belangrijkste is: Bestuur, Maatschappij en Middelen. Verder zit hij in de commissies: Onderzoek Rekening en Externe Relaties.
Martin van der Spek deelde een aantal zaken mee die momenteel spelen in de Waterschappen. In de periode hiervoor was hij Heemraad (de evenknie van wethouder). Nu is hij vanuit de SGP algemeen bestuurslid van het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard. Nieuw is dat ook het Waterschap zich meer gaat bemoeien met ruimtelijke ordening. Rentmeesterschap staat hoog in het vaandel, maar ook de wetenschap dat deze wereld eindig is. Hij wees op de nieuwe toekomst, de nieuwe hemel en de aarde, waarover de bijbel spreekt. Daarom kijken SGP-ers ontspannen aan tegen allerlei ontwikkelingen m.b.t. klimaatverandering, zonder daarin hun plicht te verzaken.

De provinciale afdeling ziet terug op een mooie inhoudsvolle bijeenkomst. Houd uw mail in de gaten voor de volgende bijeenkomsten!