16 september 2016

Niet langer wachten met windmolens Korendijk

Een windmolenpark bij Korendijk kan, wat de SGP&ChristenUnie betreft, definitief worden uitgevoerd.
Het plan voor vijf windmolens langs het Spui past in de landelijke afspraken waarbij in Zuid-Holland 735 megawatt aan windenergie moet worden gerealiseerd.

In onze overwegingen spelen de volgende argumenten een hele grote rol. We willen allemaal dat
- de gaskraan in Groningen verder dicht gaat,
- er minder olie uit instabiele landen zoals Rusland en het Midden-Oosten gehaald wordt,
- het milieu niet vergeten kan worden,
- we gebonden zijn aan het Energieakkoord.

Henk van Dieren, Statenlid SGP&ChristenUnie: ”Er zijn geen feiten of omstandigheden naar voren gekomen waarom wij ons oorspronkelijke standpunt zouden moeten wijzigen. Niet uit de inspraak en ook niet vanuit de gemeente werden bruikbare alternatieven aangedragen. Na ongeveer 18 jaar van elkaar opvolgende besluiten, onderzoeken en inspraakmomenten, moet er eindelijk duidelijkheid komen en een definitief besluit worden genomen”.

De fractie had nog wel twee wensen. Hoewel de gemeente Korendijk had afgezien van het maken van een bestemmingsplan en daarom de provincie met een zgn. inpassingsplan kwam, zou de gemeente alsnog bij de uitvoering moeten worden betrokken. Tenslotte wil de fractie op de hoogte worden gehouden over de uitwerking van het participatieplan.

Provinciale Staten stemden op 14 september in met het plan.