15 november 2011

Natuurakkoord: het best haalbare

De fractie ChristenUnie & SGP heeft na een kritische voorbereiding in de commissie Groen & Water ingestemd met het Onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur. Woordvoerder Henk van Dieren toonde zich in de vergadering van Provinciale Staten positief over decentralisatie door het rijk naar de provincie: “Het is de juiste schaal om natuurbeleid dichter bij het veld uit te voeren”.

Volgens Van Dieren zitten er wel grote risico’s aan deze decentralisatie maar “het grootste risico, de onduidelijkheid over de internationale verplichtingen, is onder druk van de Tweede Kamer, weggenomen. Het rijk blijft daarvoor verantwoordelijk.” Op een aantal punten was de informatie van Gedeputeerde Staten na de commissievergadering van 7 december verhelderend geweest. Verder heeft de Tweede Kamer de behandeling van dit onderwerp nog niet afgerond - wat overigens ook nog enkele meevallers kan opleveren, aldus Van Dieren.

Tussen het benodigde geld voor de uitvoering van het akkoord enerzijds en de beschikbare bedragen van het rijk en de provincies samen anderzijds, zit nog een flink gat. De rijksbijdrage zal in elk geval niet groter worden waardoor het maximale risico voor de provincies bekend is. Met name dit laatste punt, de financiële basis voor het akkoord, gaf voor de fractie ChristenUnie & SGP naast onzekerheid ook duidelijkheid omdat het maximumrisico bekend is. Afsluitend noemde Van Dieren het Onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur “het best haalbare”.

De fractie onthield haar steun aan een motie van SP, VVD, CDA en D66 om de gebieden die straks buiten de verkleinde Ecologische Hoofd Structuur (EHS) komen te liggen, nu al een zodanige planologische bescherming te geven deze later altijd nog voor natuur kunnen worden ingericht. Eerst zou bekend moeten zijn welke gronden buiten de EHS gaan vallen en of er bijvoorbeeld negatieve schaduwwerking voor agrarische bedrijven ontstaat.