30 november 2015

Minder uitstoot, meer ambitie

Op 30 november werd in de landschapszaal van het provinciehuis een achterbanbijeenkomst gehouden voor de gemeenteraadsleden, wethouders, waterschappers en statenleden van de SGP & ChristenUnie over het thema: 'Energietransitie'. Henk van Dieren: 'Minder uitstoot, meer ambitie'. Aan het einde van zijn bijdrage liet hij een sheet zien met de tekst: 'Naar nul in 2050'.

De SGP&ChristenUnie Statenfractie wil de komende jaren het contact met de bestuurders van gemeenten en waterschappen intensiveren. Het gaat dan om o.a. werkbezoeken, achterbanbijeenkomsten, incidentele contacten en besprekingen tijdens een reguliere fractievergadering. Op 30 november jl. werd de tweede achterbanbijeenkomst op het provinciehuis georganiseerd.Energietransistie
Statenlid Henk van Dieren gaf in een presentatie aan dat we in de toekomende tijd volop te maken krijgen met veranderingen in de energiesector. Duurzame opwekking van energie zal nodig zijn om de CO2 uitstoot te verminderen. Diverse vormen van energie werden besproken. Duidelijk is dat de provincie dit niet alleen kan, maar daarbij de gemeenten en de waterschappen nodig heeft om de door het Rijk opgelegde ambities waar te maken. Een veelheid van initiatieven zullen nodig zijn om de ambitie waar te maken. Hij noemde daarbij Goeree-Overflakkee als voorbeeld. Deze gemeente heeft de ambitie om in 2020 energieneutraal te zijn. Naast windenergie, wordt op dit eiland ook gekeken naar zonne-energie, getijdencentrale en een waterstoftankpunt. Inmiddels is ook gestart om met een unieke innovatieve methode om biogas op te waarderen tot groengas. Oftewel koeienmest wordt omgezet in groen aardgas.

Energieke Regio
Het concept van Energieke Regio (eveneens afkomstig van Goeree-Overflakkee) wordt inmiddels ook opgestart in Oud-Beijerland en Katwijk. Energieke Regio helpt bedrijven, maatschappelijke organisaties, verenigingen van eigenaars en woningbouwcorporaties met het verduurzamen van hun gebouwen. Gemeenten kunnen een beroep doen op deze organisatie.

Regioronde
Daarna was er gelegenheid om per regio zaken te delen met de Statenfractie. Hiervan werd gretig gebruik gemaakt.
De fractie ziet terug op een goede bijeenkomst. Ook in 2016 zullen weer thematische achterbanbijeenkomsten worden gehouden.