20 januari 2012

Meer slagkracht voor Randstadprovincies

De SGP in Zuid-Holland steunt het initiatief dat de gezamenlijke provincies de krachten bundelen om de belangen van de Randstad in Brussel te behartigen. ‘De betekenis van de Europese instellingen is groot en het is belangrijk dat de Randstadprovincies het beleid proberen te beïnvloeden en subsidies los te krijgen. Terecht is het dossier Water en Kust van zeer groot belang voor de provincie Zuid-Holland’, aldus SGP Statenlid S. Stoop.

Met de gezamenlijke strategie 'De Krachten Gebundeld, Randstad strategie Europa 2012-2015' trekken de Randstadprovincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland samen op om met meer slagkracht hun belangen in Brussel onder de aandacht te brengen. Doel van de Randstadsamenwerking is het versterken van de concurrentiepositie en het verbeteren van de leefkwaliteit in de Randstad. De gezamenlijke Europastrategie voor de komende jaren geeft prioriteit aan Kennis en innovatie, een Duurzame leefomgeving, Landelijke gebieden onder stedelijke druk en Toekomst regionaal beleid

De Randstad is een sterke economische regio; de vijfde van de Europese Unie. Vanwege de effectiviteit is er deze collegeperiode voor gekozen de krachten te bundelen tot een gezamenlijke inzet vanuit één gedeelde strategie. Er wordt in Brussel al langer samengewerkt door de Randstadprovincies. De samenwerking richt zich op beïnvloeden van Europees beleid en regelgeving, benutten van Europese fondsen, profileren van de Randstad in Europa en kennis delen via internationale samenwerking.

Goed wonen, werken en leven
De Randstad zet in op behoud van Europees geld uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in de periode 2014-2020. Hiermee zet de Randstad de huidige succesvolle samenwerking in het programma Kansen voor West voort. Dit programma bevordert de economie en de werkgelegenheid. De Randstadprovincies dragen met steun uit het EFRO bij aan Europese en regionale doelstellingen, door te investeren in onderzoek en ontwikkeling via samenwerking in innovatieve partnerschappen. Er wordt ingezet op uitvoerbare kaders voor economische groei, met oog voor duurzame benutting van hulpbronnen. Zo komt de Randstad tot een duurzame en bereikbare regio waar het goed wonen, werken en leven is. Bij de hervorming van het Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid moet de vitaliteit van het platteland in de stedelijke omgeving worden bevorderd.

Water en Kust
De strategie bestaat uit een gezamenlijk deel en een provinciespecifiek hoofdstuk. In dit specifieke deel komt voor Zuid-Holland het prioritaire dossier Water en Kust aan bod. Hier gaat het om de Europese dimensie van zoetwatervoorziening, de waterveiligheid, ontwikkeling van de Zuid-Hollandse kust en de internationale profilering van het belangrijke provinciale economische cluster water- en deltatechnologie.

Randstadstrategie
Daar waar mogelijk werken de Randstadprovincies in Europa samen met de 8 andere provincies, de grote steden, andere gemeenten, de rijksoverheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Ook worden coalities gevormd met andere Europese regio's met een vergelijkbaar profiel. Provinciale Staten van de Randstadprovincies stellen de Randstadstrategie vast als kader voor het Europabeleid.