6 juli 2019

Maidenspeech Nico de Jager

Voorzitter, geachte leden van de Staten van Zuid-Holland, overige aanwezigen,

Als gezegende ouders van 5 kinderen ontvangen mijn vrouw en ik zeer regelmatig subsidieverzoeken van allerlei aard. Vaak per WhatsApp. Vaak met een summiere omschrijving. Maar met een reële strekking.

Mijn vrouw en ik zijn allebei ondernemer. Daarbij zijn wij gewend om het financieel perspectief op langere termijn goed in de gaten te houden. Vijf kinderen grootbrengen is een prachtige verantwoordelijkheid. Maar het kost ook wat. Kinderbijslag is slechts een druppel op een gloeiende plaat.

Er gelden thuis simpele regels. Het benodigde geld moet er zijn of komen. En, we praten altijd wel even over de onderbouwing. Soms trek ik mijn wenkbrauw even op bij een verzoek. Bij de 4 jongens brommen we wat heen en weer en dan komt het goed. Dochterlief kijkt op een manier waarbij ik smelt.

“En als ik smelt, dan kost het geld”

ChristenUnie & SGP gaan ambities niet uit de weg. Maar daarnaast zijn wij vooral nuchter, degelijk en sober. Goede voorstellen verdienen een kans. Problemen moeten opgelost worden. Soms via het systeem “Het geld moet er zijn of komen”. Gericht op het algemeen belang. Met aandacht voor iedereen. En zuinig op onze historische cultuur en erfgoed.

Ik zie uit om de komende jaren, in afhankelijkheid van God, mijn werk op deze wijze in de Staten van Zuid-Holland inhoud te geven

Voor ons ligt de voorjaarsnota 2019, kadernota 2020-2023, subsidieplafonds en het kaderbesluit infrastructuur 2020. Beleidsarm. Wij gaan er bij deze voorstellen vanuit dat onze voorgangers gedegen werk geleverd hebben en hebben dan ook niet de behoefte er heel diep in te gaan.

Er zijn een aantal punten waar wij bij stil willen staan.

Subsidies
Op 12 juni j.l. is afgesproken dat Provinciale Staten worden geïnformeerd over de huidige systematiek. Wat ons betreft wordt dan ook toelichting gegeven op alternatieven. Welke instrumenten kunnen Provinciale Staten kiezen? In ieder geval hecht onze fractie aan een transparante, doelmatige en rechtmatige subsidieverlening waarbij het maatschappelijk nut aantoonbaar is en de noodzaak van subsidiëren vanuit de financiële positie van de aanvrager duidelijk is. Van belang is ook wat de bekendheid is van subsidieregelingen bij organisaties die in aanmerking kunnen komen voor subsidie.

Ons aangekondigde Amendement Begrotingssubsidie voor een nog niet bekende gemeente had wellicht op meer subsidies van toepassing kunnen zijn maar wij wegen mee dat de voorgaande Provinciale Staten gegronde redenen hadden om destijds met de huidige subsidies in te stemmen. Bijzonder is wel dat uit de beantwoording van de technische vragen bleek dat “De Algemene Wet Bestuur aan een begrotingssubsidie de eis stelt dat de begroting de subsidieontvanger vermeldt”. Dat mag wat ons betreft gelijk en niet na de aankondiging van een amendement…. Toevallig lukte dat in dit geval gisterenavond laat nog.

Financieel inzicht
Naar aanleiding van de financiële toelichting is onze fractie van mening dat er meer inzicht in en vanuit het totaal moet komen. Zo moet Provinciale Staten vanuit een totaal op hoofdlijnen steeds dieper de financiële onderbouwing kunnen lezen. Wij willen nu verder niet de techniek induiken en kijken uit naar de aangekondigde bespreking van het totale financiële systeem.

Lange termijnperspectief
Tijdens de bespreking vergadering op 12 juni j.l. is door meerdere partijen aandacht gevraagd voor het financiële lange termijnperspectief. Genoemd is onder meer de situatie met de stijgende kapitaallasten en de opcenten. Uit de beantwoording van de gedeputeerde op 12 juni bleek dat opcenten een ingewikkelde materie is en dat daardoor gewenste plannen ook onzeker zijn. Wat denkt Gedeputeerde Staten aan die onzekerheid te gaan doen? Wat wordt het plan?

Voorzitter, geachte leden, het zal duidelijk zijn dat het systeem “als ik smelt, dan kost het geld” bij het verstrekken van subsidies, het financieel inzicht en het lange termijnperspectief naast ingewikkeld ook ongewenst is. We moeten op basis van concrete, heldere en consistente informatie het beleid vormgeven.

Verkeersveiligheid
De verkeersveiligheid vindt onze fractie een ongemakkelijke score. Het streven is nul verkeersdoden. Dat is het nu niet. We weten allemaal dat het streven niet zomaar gehaald kan worden maar door dat te zeggen krijgen wij het gevoel dat er dan een komma moet komen. Na die komma moet niet alleen staan dat educatie en voorlichting van belang is. We zouden graag zien dat er zo snel mogelijk een lijst komt met fysieke knelpunten waar de kans op verkeersdoden groot is. Plus maatregelen en kostenplaatjes zodat we hier besluiten kunnen nemen. Wat ons betreft via het systeem “Het geld moet er zijn of komen"

Molens
In het Molenmanifest wordt een beroep gedaan op de provincie voor het behoud van dit unieke stukje erfgoed. Samen met de PvdA hebben wij hierover vragen aan het college gesteld. Het college schuift alles door naar een nieuw college, terwijl wij als Staten wel missionair zijn. Wij vragen het college voorbereidingen te treffen om in de begroting extra geld vrij te maken voor molens. In de laatste subsidieronde was het subsidieplafond voor 'groot onderhoud' al na zes molens bereikt. De voorbereiding dus ook richten op een realistisch subsidieplafond. Wat ons betreft via het systeem “Het geld moet er zijn of komen"

Afronding
Onze fractie wil de ambtelijke organisatie, de griffie en gedeputeerde staten danken voor de duidelijke voorstellen en al het daaraan verbonden werk. Wij wensen hen bij de verdere uitwerking naar de begroting veel voldoening in hun werk en Gods onmisbare zegen toe.

Dank u wel.