16 december 2015

Maidenspeech Chris van der Velden

'Normaal gesproken staan er in de statenzaal alleen politici op leeftijd die spreken over stoffige onderwerpen zoals wegen en natuurgebieden.  Collega’s het is slechts een citaat. Dat las ik gisterenmorgen in het dagblad Trouw', zo begon Statenlid Chris van der Velden zijn maidenspeech in de Statenvergadering van woensdag 16 december.

'Maar voor mij, niet een erg bemoedigende opmerking als je je eerste speech voorbereidt. Er zat één verwijzing in die uitspraak waardoor ik iets zonniger tegen vandaag aan keek.  Er stond nl.….. in de statenzaal in Haarlem. Daar sprak een jonge studente de Staten toe. Nu kan ik, als je achter in de veertig bent niet tippen aan een jonge studente die namens Hope XXL de staten toespreekt maar toch gaat het hier allerminst over stoffige onderwerpen. Dus belangstellende, luisteraars, niet alles geloven wat u over de provincie, leest in de media', zo ging de SGP-er verder.

Europa
'Zo meteen gaat het over Europa, Zuid-Hollands belang in relatie tot Europa. Er is veel kritiek op Europa en deels terecht maar hebben we dat veelal niet aan onszelf te danken? Stappen we niet al te vaak de  drama driehoek binnen en spelen we vol overgave de slachtofferrol?  Hebben we in het verleden heel veel niet dingen laten gebeuren?  Waren we er zelf niet snel genoeg bij?

De SGP-ChristenUnie fractie is dan ook blij met de route die we nu inslaan. Deze route zou rechtstreeks uit een van onze  verkiezingsprogramma’s  kunnen komen. ….Hier staat… Voordat overleg op deze schaal wordt aangegaan moet helder zijn dat het concreet voor de provincie iets oplevert.

Er zijn gewoonweg “grensontkenende” ontwikkelingen en de uitdaging is hoe gaan wij daar mee om?

Toen ik laatst in Utrecht was met de werkgroepen uit de provincie Noord- Holland, Utrecht, en Flevoland om de “bouwstenen” te bespreken vroeg ik mij vertwijfeld af “Wat is dit voor een stuk? Waar komt het vandaan? Wat vinden mijn collega statenleden hiervan die niet in de werkgroep zitten? Wat is het draagvlak? Ik heb er op aangedrongen om een stuk te maken dat door ons als PS zou worden besproken zodat ik als een echte ambassadeur van Zuid Holland in Brussel kan verschijnen. Daarom ben ik heel blij met dit stuk en met dit hoofdlijnen debat', zo stelde van der Velden.

'We gaan nu immers denken vanuit Zuid Holland en vandaaruit naar de P4 Europa Strategie die wij begin 2016 tegemoet kunnen zien. Heel goed om de zaak om te draaien en pro-actief in te stappen.

Het gaat immers om beïnvloeden van Europees beleid i.p.v. dat Europa ons beleid beïnvloedt. Heel goed dat wij ons dus richten op o.a. het Europees Comité van de Regio’s. Sceptici zullen zeggen: onzin, dat lukt nooit! Maar het REFIT, de Agenda Betere Regelgeving, de dialoog met de medeoverheden vervat in het BNC (beoordeling nieuwe commissievoorstellen) etc kleuren de toekomst echt anders'.

Ervaring
We constateren tegenstrijdigheden in wet en regelgeving als we zaken integraal wil aanpakken. Europa zal dus ook stappen moeten zetten en systeem moeten aanbrengen in netwerkend werken door meervoudig te organiseren. Nou, breng onze Zuid-Hollandse ervaring daar maar in!', zo hielt hij de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor.

De SGP ChristenUnie kan zich vinden in de vier prioritaire thema’s. Chris van der Velde vroeg voor drie punten aandacht:

Bij innovatieve aspecten willen we wijzen op  de mogelijke  combinatie tussen waterveiligheid en bouwen, Je kunt “waterbestendig bouwen”. Nu wordt er vooral over kunstwerken, waterkeringen etc. gesproken.  En wat mij betreft mogen de waterschappen hierin best met name genoemd worden.

Hergebruik van stedelijk / industrie gebied juichen wij toe en laat daar inderdaad het Nederlands voorzitterschap maar een rol spelen bij deze “urban agenda”

Een vraag aan de gedeputeerde is of het klimaatakkoord in Parijs nog gevolgen heeft voor thema 2 komt daar een versnelling in? Mogelijk gaat het daar morgen al over in een extra vergadering. Onze opmerking hierbij is dat we af moeten van generiek beleid als het gaat om o.a waterkwaliteit. Een bergbeek in Oostenrijk is niet te vergelijken met een waterlichaam in Nederland waar sowieso al een forse uitstoot van organische stoffen is door het verschil in ondergrond.

Prelude
'Wij kunnen in hoofdlijnen instemmen. Ja voorzitter u hoort het goed! Op hoofdlijnen kunnen we instemmen. (We zien het niet als in beton gegoten.  In de toekomst krijgen we te maken met concrete casussen en dan bepalen we de punt en de komma). Dan gaan we daar dieper op in. Met deze notitie die wij zien als prelude op de P4 Europa strategie. We hopen dat we op deze manier als Zuid Holland ons partijtje kunnen meeblazen en als de slotakkoorden wegsterven we terug kunnen kijken op een concert waar wij zelf de dirigent van waren', zo eindigde hij zijn betoog.