10 oktober 2020

Luchtvaart verbindt Nederland…

Luchtvaart verbindt Nederland…

Luchtvaart verbindt Nederland met de wereld. We kunnen zakendoen, op vakantie gaan en vrienden en familie over de hele wereld bezoeken. Goederen kunnen snel over grote afstand worden verplaatst. Mede door de luchtvaart kan Nederland als klein land een internationaal knooppunt zijn van mensen, handel, investeringen en kennis. Hierdoor verdienen veel mensen hun inkomen. En mensen beleven plezier als ze zweefvliegen, parachutespringen of ballonvaren, ook dat is luchtvaart. 

Met nieuwe technologie komen er bovendien steeds meer nuttige toepassingen voor bijvoorbeeld drones en andere onbemande luchtvaartuigen. Kortom: luchtvaart draagt breed bij aan onze welvaart en ons welzijn.

Luchtvaart heeft ook negatieve effecten en verbindt vooral mensen die dagelijks in hun slaap gestoord worden en die ook overdag hinder ervaren door het toenemend aantal vliegtuigen.

Ook maken zij zich zorgen over hun gezondheid door de gevolgen van (ultra)fijnstof en de risico’s van het vliegverkeer. De uitstoot van stikstof is een aandachtspunt vanwege de effecten op de natuur. Om deze redenen heeft minister Van Nieuwenhuizen gewerkt aan een nieuwe Luchtvaartnota.

 Met de Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050 zet het kabinet de nieuwe koers uit voor de luchtvaart. De minister schrijft hierover: ‘De huidige aanpak binnen de luchtvaart zal in de toekomst niet meer toereikend genoeg zijn om te voldoen aan de eisen, die worden gesteld door de maatschappij met oog op mens en klimaat. Het is hierbij belangrijk om niet alleen de CO2-uitstoot mee te nemen, maar de vervuiling in een breder perspectief te bekijken. De Luchtvaartnota 2020-2050 zet een nieuwe koers uit naar een duurzame luchtvaartsector die Nederland goed blijft verbinden met de rest van de wereld. Deze koers geeft houvast voor alle partijen die betrokken zijn bij de luchtvaart. Het biedt een agenda met heldere doelen en een concrete aanpak voor de komende jaren’.

 De minister vraagt inbreng van verschillende groepen, zoals bewoners, bedrijven en belangengroepen, voordat zij overgaat tot definitieve besluitvorming. Ook Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland is -uiteraard- gevraagd om hun reactie te geven op de concept-Luchtvaartnota 2020-2050. Uiteraard, omdat op ons grondgebied Rotterdam The Hague Airport (voorheen Vliegveld Zestienhoven) ligt en verschillende aanvliegroutes voor Schiphol boven Zuid-Holland liggen.

Mede met inbreng van verschillende belangengroepen bracht de ChristenUnie & SGP-fractie tijdens de Commissievergadering van 30 september de volgende punten in:

  • In onze beleving kan de invulling van de groei niet eerder ingaan dan het moment waarop reductie van de hinder een feit is.
  • We willen geen tweede Kaagbaan bij Schiphol als dat leidt tot zwaardere belasting op de woongebieden.
  • We hebben Gedeputeerde Staten gevraagd om aan de minister te verzoeken echt werk te maken van onderzoek naar innovatieve brandstoffen.
  • De cijfers die wij als Provinciale Staten ontvangen, zijn gemiddelde cijfers. Maar ‘gemiddelden’ is een vervelend woord voor mensen die overlast ervaren. Wij hebben de verantwoordelijke gedeputeerde gevraagd zicht te krijgen op de pieken in de geluidsoverlast én de frequentie daarvan, want die leveren de hinder op.

Wij hopen dat er straks een nieuwe Luchtvaatnota ligt, met een nieuwe koers richting een duurzame luchtvaartsector die Nederland goed blijft verbinden met de rest van de wereld én die zorgt voor minder overlast bij onze inwoners.

Johan Matze, Fractievertegenwoordiger