17 juli 2021

Laatste Statenvergadering voor het reces: de voorjaars- en kadernota

Het onderzoeksrapport ‘Navigeren in de mist’ schetst scenario’s voor de provincie Zuid-Holland met betrekking tot de coronapandemie om zo de korte, middellange en lange termijn impact van de coronacrisis op de provincie te kunnen onderzoeken. Bij de bespreking van die scenario’s heeft onze fractie gepleit voor het belang van de gemeenschap, het ‘samen doen’. Dat past goed bij de voortdurende aandacht voor ‘Inclusiviteit’. En wij bedoelen dat breed. Niet bepaalde groepen een extra accent maar ook groepen die minder prominent naar voren komen. En wat we kunnen doen? Twee weken geleden gaf de Nationaal Coördinator Antisemitisme Bestrijding ons wat tips. Ook de eenvoudige tip ‘geef aandacht aan de groep door ze gewoon eens te bezoeken’. Op een van hun feesten of een synagoge. Dat soort voorbeelden kunnen we doortrekken naar andere groepen.

Koers
Het navigeren in de mist heeft iets tweeledigs. Mist, ondoordringbaarheid, gevaar, onduidelijkheid: het zijn allemaal factoren die ons onzeker maken. Wat moeten we doen? Waarheen? Maar aan de andere kant proberen we altijd al koers te kiezen in de mist, eerst met hoorngeluid en later ook met radar.

Helder
Dat zijn prachtige metaforen voor Gods Stem en het Licht wat Hij verspreid. In ons landje wordt die Stem en dat Licht naar de achtergrond gedrongen maar wereldwijd is het levend, groeiend en sterk! Voor de ChristenUnie & SGP fractie is het door die Stem niét mistig maar helder! De Bijbel verwoordt dat in dichtvorm: ‘Uw woord is mij een lamp voor mijnen voet, Mijn pad ten licht, om 't donker op te klaren’.

Met deze inleiding startte onze bijdrage in de laatste vergadering voor het reces waar de kadernota werd behandeld. De kadernota ziet op de ontwikkelingen die betrekking hebben op 2022 en verder.

De ChristenUnie/SGP-fractie mist in de kadernota beleidsinhoudelijke informatie en ook duidelijke financiële informatie. Waardoor het moeilijk is om goede beslissingen te nemen. De fractie heeft dan ook opgeroepen om meer duiding en inzicht te geven in de begroting. Zie onderaan dit artikel de spreektekst van onze fractievoorzitter, Nico de Jager.

Extra geld
Daarnaast hebben op initiatief van de fracties ChristenUnie-SGP en het CDA Provinciale Staten van Zuid-Holland eenmalig 2,8 miljoen euro vrijgemaakt voor de restauratie van rijksmonumenten. De fracties van 50PLUS, D66, PVV en SP zijn mede-indieners van dit amendement. Met dit bedrag kunnen alle in 2021 ingediende aanvragen die aan alle voorwaarden voldoen alsnog worden toegekend. Hiermee wordt de achterstand in restauraties ingelopen. De ChristenUnie/SGP-fractie zal zich hard blijven maken voor een structurele verhoging van het subsidiebudget.

Moties
Ook de door ons ingediende motie Beter Agenderen en Plannen en medeondertekent door D66 en Partij voor de Dieren, is unaniem aangenomen. Deze motie heeft als doel de werkdruk evenwichtiger te verdelen voor de Provinciale Staten, waardoor er betere besluiten genomen kunnen worden. De door ingediende motie Werken aan de ambities met de juiste capaciteit hebben we ingetrokken, omdat aan de inhoud van de motie met een toezegging tegemoet wordt gekomen. De moties Verkenning cultuur- en erfgoedbeleid, Landbouw geen ongewenste sector (met een stemverklaring) en Extra ondersteuning gemeenten bij aanpak woningbouwrisico hebben wij ondertekend dan wel gesteund.

Lees de volledige bijdrage (pdf)

Nico de Jager, fractievoorzitter ChristenUnie & SGP-fractie Zuid-Holland