14 november 2019

Klimaatakkoord

De ChristenUnie en SGP heeft net als de meerderheid van de Staten ingestemd met het ondertekenen van het Klimaatakkoord door het Interprovinciaal overleg (IPO) mede namens de provincie Zuid-Holland. Djoeki van Woerden heeft in haar maidenspeech geconstateerd dat het klimaatakkoord een stap is in de richting naar een schonere, duurzame en klimaatbestendige leefomgeving. Als fractie hebben wij dan ook ingestemd. De uitwerking moet eerlijk en behapbaar zijn voor iedereen in Zuid-Holland. Tegelijk moet de aandacht niet verslappen voor maatregelen die onze provincie weerbaarder maken tegen de gevolgen van klimaatverandering.


Het Nationale Klimaatakkoord is tot stand gekomen na intensieve gesprekken en onderhandelingen met bedrijven, overheden en maatschappelijke partners. Een vertegenwoordiging van de provincies heeft -onder de vlag van het IPO- meegedaan. Het resultaat is een breed akkoord met maatregelen om de Europese doelstelling van het verminderen van de CO2-uitstoot in 2030 met 49% (ten opzichte van 1990) te halen. De handtekening namens de provincies kan alleen worden gezet als de meerderheid van de provincies het IPO daartoe machtigt.


Als Provincie staan we voor de opgave om in Zuid-Holland CO2-uitstoot drastisch terug te dringen en economie en ecologie zo goed mogelijk in evenwicht te brengen. Dit doen wij samen met overheden, bedrijven en maatschappelijke partners. Het Klimaatakkoord is een intentie-akkoord. De komende tijd wordt het Klimaatakkoord door het College uitgewerkt in concrete plannen en maatregelen. ChristenUnie en SGP zal dit intensief volgen en de voorstellen steeds beoordelen op een eerlijke verdeling van baten en lasten, zodat iedereen mee kan komen. De fractie heeft dan ook een motie van de VVD die het College oproept PS en de inwoners goed te betrekken bij de uitvoering van het Klimaatakkoord mede ondertekend.


De provincie Zuid-Holland gaat druk aan de slag met het terugdringen van schadelijke uitstoot, maar er is ook emissie van buiten de grenzen. Er zijn grote effecten op het klimaat die zich voltrekken buiten onze invloedssfeer. De fractie heeft dan ook aandacht gevraagd om in deze slag van verduurzaming niet de aandacht te verliezen voor de programma’s die onze provincie weerbaarder maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. Bijvoorbeeld het Deltaprogramma en de Nationale Adaptatiestrategie.
Lees hier de volledige maidenspeech van Djoeki van Woerden.