24 maart 2015

Kiezen tussen Zuid-Holland en Utrecht ?

Een nieuwe gemeente Vijfheerenlanden: Statenlid Henk van Dieren heeft als inwoner van het dorp Lexmond wel een mening. Artikel is eerder verschenen in Het Kontakt van 12 maart.

Een groot haalbaarheidsonderzoek door de drie betrokken gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik is noodzakelijk voor een goede voorbereiding van de besluitvorming naar een mogelijk nieuw te vormen gemeente Vijfheerenlanden.

Bij dat onderzoek komt noodzakelijk aan de orde het feit dat één gemeente sinds een aantal jaren ligt in de Provincie Utrecht en dat twee historisch geworteld zijn in Zuid-Holland. Dan is het primair aan deze drie gemeenten om gezamenlijk met een afgewogen en zakelijk goed onderbouwd voorstel te komen, niet noodzakelijk gebaseerd op het verleden. Maar juist richting de toekomst: welke toekomstige ontwikkelingen en uitdagingen zijn er en welk antwoord past daarbij.

Het is ongewenst indien beide Provincies zich laten verleiden tot een tegen elkaar opbieden om hen te verleiden en de keuze naar zich toe te beïnvloeden. Want ook dat is van voorbijgaande aard.

Toch ga ik op nadrukkelijk verzoek in op een paar nadere vragen. Ik ben inwoner van Lexmond, daar geboren en getogen. Maar ondanks het feit dat ik de middelbare school heb gevolgd in Vianen en altijd gewerkt heb in Nieuwegein en ook gebruik gemaakt van veel voorzieningen in het Utrechtse, heb ik toch meer gevoel bij de bevolking en het gebied van de Waarden, het Zuid-Hollandse. Ik heb veel minder affiniteit met het in een geforceerd tempo ontstane verstedelijkte gebied direct aansluitend aan de overzijde van de Lek door Nieuwegein, IJsselstein en Houten. Opvallend is dat je dat ook kon merken in de straatinterviews kort geleden in de gemeente Vianen. Dat dit niet alleen in een sterke mate bij de inwoners van de kleine kernen voorkwam, maar toch ook, verrassend, bij de inwoners van de stad. Een aantal jaren geleden werd bij een herschikking van de edities van Het Kontakt, Lexmond o.a. gevoegd bij de editie van Vianen in plaats van Alblasserwaard. Dat leidde tot zeer veel protest, met als gevolg dat deze herschikking spoorslags werd teruggedraaid en de inwoners van Lexmond weer de Alblasserwaardse editie terugkregen (en om advertentieredenen de Viaanse editie in het vervolg erbij wel behielden). Dit als illustratie van het gevoel van veel inwoners.

Bij je opsomming van ontwikkelingen tijdens de laatste jaren, waarbij Vianen deel uitmaakt van de provincie Utrecht, zeg ik: het is maar hoe je dat beoordeelt. Ten eerste, er is geen vergelijking mogelijk met de situatie dat de gemeente Vianen in de genoemde periode deel had uitgemaakt van het Zuid-Hollandse. Bij de sprong over de A27 voor bedrijven en straks ook voor wonen kan best de zorg uitgesproken worden of dit wel zo zal uitpakken, zoals in de vraagstelling wordt gesuggereerd. Bij werken concurreert de genoemde nieuwe locatie met de forse leegstand op het bestaande bedrijfsterrein. Straks voor wonen kan de vraag zijn hoe de bestaande voorzieningen in Vianen daarvan wel zullen profiteren, omdat men vanuit de nieuwe wijk zo op de rijkswegen is met op steenworp afstand Houten en Nieuwegein, beide met een veel groter voorzieningenaanbod dan Vianen zelf.

De vraag is gesteld, wat Leerdam en Zederik geprofiteerd hebben van het bij Zuid-Holland horen. Ook in deze vraagstelling ligt het gevaar van tegen elkaar opbieden. Ook hier is geen vergelijking mogelijk, hoe het anders geweest zou zijn. Ik noem toch enkele ontwikkelingen. Leerdam is kortgeleden gestart met de realisatie van de nieuwe woonwijk Broekgraaf met ongeveer 1000 woningen. Zederik o.a. in Meerkerk de nieuwe woonwijk De Weide met ongeveer 160 woningen, in Ameide  de uitbreiding van het woongebied rond Open Vensters en enkele kleinere locaties in de andere dorpen. En bedrijventerrein Meerkerk. Deze bouwlocaties zijn na overleg met de provincie geregeld door de gemeenten.

Bij een overgang naar Utrecht zullen Leerdam en Zederik uit bestaande samenwerkingsverbanden moeten treden. De implicaties daarvan zijn wellicht groter dan dat Vianen uit het Utrechtse uittreedt en bij de Zuid-Hollandse regio's aansluit.

Kortom, Vianen heeft in eenzelfde tijdspanne niet zowel in Utrecht gelegen als in Zuid-Holland. Omgekeerd hebben Leerdam en Zederik niet gelijktijdig zowel in Zuid-Holland als in Utrecht gelegen, zodat een precieze vergelijking altijd mank gaat en opinies subjectief en louter speculatief zijn.