9 juli 2018

Kadernota 2019 - geen leges meer bij faunachade

Op woensdag 27 juni 2018 behandelden Provinciale Staten de Kadernota 2019. Daarin worden de financiële en inhoudelijke kaders voor het aanstaande begrotingsjaar bepaald. Namens SGP & ChristenUnie leverde Servaas Stoop een bijdrage aan het debat. 
De fractie boekte succes met een amendement waardoor leges bij faunaschade worden afgeschaft.

De fractie heeft twee wijzigingsvoorstellen ingediend. Een ervan is met brede steun aangenomen. Daardoor hoeven agrariërs vanaf 2019 geen vergoeding (leges) meer te betalen voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot vergoeding van schade aan landbouwgewassen.

Naast leges bij faunaschade vroeg Stoop ook voor een aantal andere zaken aandacht. Zo verwees hij naar de grote maatschappelijke opgaven die de provincie heeft. Hij vroeg nadrukkelijk aandacht voor de uitvoerbaarheid van de plannen: “Het gaat om financiële middelen EN mensen”. 
Verder haakte hij aan bij de aanpassing van het nationaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit, de verontrustende stijging van het aantal verkeersslachtioffers, de betrokkenheid cq actieve inzet van de provincie bij gemeentelijke planvorming en, om hier niet meer te noemen, verwoordde hij de zorg van de SGP&ChristenUniefractie over de mogelijke gevolgen van een Europese richtlijn waardoor woningcorporaties beknot worden om te investeren in nieuwbouw.

Lees de debatbijdrage en het amendement 'Afschaffing leges bij faunaschade'.

- Amendement 620 Geen leges bij faunaschade (PDF)
Kadernota 2019 (PDF)