30 november 2013

Jaarvergadering SGP Zuid-Holland

Naast de gebruikelijke huishoudelijke zaken en de herverkiezing van bestuurslid P.C. Grinwis was er ruim tijd ingeruimd om te spreken met de Statenleden Stoop en van Dieren, als ook de SGP-vertegenwoordiger in het Waterschap Hollandse Delta: van der Linden. Jan Nathan Rozendaal leidde de discussie met deze drie afgevaardigden. In het gesprek stonden twee vragen centraal: ‘Christen zijn in de politiek, hoe doe je dat in deze tijd’ en ‘wat zijn de hoogte- en diepte punten van de afgelopen tijd?’.

Stoop wees op de tussenbalans die onlangs is geweest in de Staten. Daarbij komen de doelstellingen van de coalitie/college aan de orde en de mogelijke bijstellingen om de doelen te behalen. Hij wees daarbij op de bijzondere samenstelling van de coalitie, die slechts met 1 stem de meerderheid heeft. ‘Je merkt dat dit bij  een aantal onderwerpen kraakt’. Binnen de coalitie wordt daarom heel goed afgestemd om de meerderheid voor voorstellen te behouden. Stoop, die tevens vicevoorzitter is van de Provinciale Staten, wees erop dat thema’s in de provincie niet altijd raakvlakken hebben met principes, maar dat juist de persoonlijke opstelling ertoe doet.

Van Dieren wijst op een concreet voorbeeld: de bouw van een Outlet-centrum. Het doel daarvan is dat restpartijen van hoge kwaliteit van fabrikanten daar worden verkocht. Veelal zie je dat men juist gaat produceren voor een dergelijk verkooppunt. De invloed op de bestaande detailhandel is daarbij groot. Ook werd de fractie gewezen op het feit dat een dergelijk centrum 7 dagen in de week open zou zijn. De centrale vraag werd: Hoe kun je de hoge kwaliteit van de goederen handhaven, zodat er geen schade is voor de bestaande detailhandel. Ook in de coalitie bestond gerede twijfel. Door de tegenstem van de ChristenUnie & SGP-fractie is het uiteindelijke niet doorgegaan. De les hieruit is dat je met beleid met je principes om moet gaan.

Van der Linden geeft aan dat er in het Waterschap niet echt gesproken kan worden van politieke hoogte punten. De SGP maakt deel uit van het college van Dijkgraaf en Heemraden, maar leveren, nadat Hans Klepper in 2012 is overleden, op dit moment geen heemraad. Veiligheid is een belangrijk thema voor het waterschap Hollandse Delta, daarbij spelen ook zaken vanuit Europa, denk aan de kaderrichtlijn water. Verder gaf van der Linden aan dat er een goede samenwerking is met andere waterschappen bijv. Rivierenland. Hierdoor kunnen de waterschappen zaken goedkoper doen. Het is op dit moment een vanzelfsprekendheid binnen het waterschap dat oefeningen op zondag niet worden gedaan.

Contacten
Stoop geeft aan dat er altijd goed contact is met de lokale fractie over diverse zaken. Daarbij wordt altijd wel vooropgesteld het respect voor elkaars verantwoordelijkheid. Statenleden dienen de belangen van de inwoners van de Provincie te dienen en dan kom je soms op een verschillende inhoudelijke afweging.
Op de vraag hoe het contact is tussen het waterschap en de gemeenten, antwoord van der Linden dat dit veelal gaat op het niveau Dijkgraaf/heemraden en Burgemeester/wethouders. De SGP-fractie van het Waterschap heeft op dit moment geen contacten met gemeentelijke raadsfracties.

Verbeterpunten
Volgens de statenleden komt het wel eens voor dat je achteraf constateert dat een proces niet goed is gelopen. Met de behandeling van de begroting voor 2014 kwam dit weer eens naar boven. Door verschillende amendement/moties werd de subsidie voor Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland niet goed geregeld, terwijl iedereen wel vond dat dit zou moeten.

Van der Linden gaf aan dat er afgelopen periode wel wat te doen was rondom het incassokantoor van het Waterschap: SVHW. Hoewel men e.e.a. goedkoop kan uitvoeren, blijkt dat alles niet goed is geregeld waardoor sommige aanslagen niet of niet op tijd worden opgelegd. Wel sprak de waterschapper de trots uit over het feit dat Waterschap Hollandse Delta, ondanks de forse opgave, tegen lage tarieven kan werken.

Slotwoord
Aan het einde van de bijeenkomst sprak voorzitter C.H. van den Berg een Slotwoord uit. Hij stelde daarbij Jakobus 1 vers 5 centraal, waar het gaat over de rijkdom van de wijsheid en kennis van God. Voor veel problemen is geen kennis nodig, maar juist wijsheid om ze op te lossen. Wijsheid heeft met God te maken. We kunnen niet zonder deze wijsheid. We zijn dwaas en hoogmoedig als we niet om die wijsheid vragen. God wil in Zijn goedheid wijsheid schenken.

20131127 Slotwoord.pdf