1 juni 2023

Jaarvergadering & Bedrijfsbezoek

Op dinsdag 23 mei kwam de Zuid-Hollandse SGP-afdeling in vergadering bijeen bij Van der Wal BV in Berkenwoude. Een bedrijf dat zich bezighoudt met diverse zaken in de openbare ruimte. Onder het genot van een broodje kon iedereen kennismaken, waarna eigenaar Peter v.d. Wal een en ander vertelde over zijn bedrijf. Na de rondleiding startte de jaarvergadering waarin de stand van zaken rondom de verkiezingen en vorming van college’s werden besproken. Afscheid werd genomen van penningmeester Alexander Bruin.

Van der Wal BV verzorgt integraal onderhoudswerk aan openbare voorzieningen en staat altijd paraat voor incidenten of schade aan, op en langs de weg. Met diverse voorbeelden illustreerde de eigenaar dit. Na een rondleiding, waarin ook ruimte voor ontmoeting was, startte de jaarvergadering.

Wat bindt ons?
Voorzitter Peter Grinwis opende met Psalm 85, waarin met name in vers 11 vier belangrijke kernbegrippen staan voor het politieke werk dat de SGP mag bedrijven met een open bijbel.
Kernbegrippen tegen die het kader vormen van ons politiek handelen. ‘Kernbegrippen die van grote betekenis zijn: goedertierenheid, waarheid, vrede en recht. Begrippen die nodig zijn voor een integere overheid. Helaas zien we dat deze zaken soms op gespannen voet staan met de dagelijkse praktijk’, aldus de voorzitter, die begon met de vraag wat ons bindt en waarvoor we als politieke partij staan. ‘Dat het mag gaan om de Eer van God en dat deze kernbegrippen vanuit het bijbels kompas ons blijven raken in ons persoonlijk leven en in ons politiek bezig zijn, tot heil van de samenleving. Daar zal zegen op rusten. Dat wens ik alle politieke vertegenwoordigers, onze Statenleden en Waterschappers, maar ook allen die bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen van harte toe’.

De verschillende vaste agendapunten zoals verslag vorige vergadering en jaarverslag van de secretaris en de penningmeester werden na enkele vragen goedgekeurd.

Stemmenwinst
Nico de Jager gaf aan dat hij dankbaar was voor de stemmenwinst in Zuid-Holland. Dat geeft moed voor de nieuwe periode. In zijn bijdrage wees hij erop dat, ook vanuit de Bijbel, het van groot belang is om te luisteren naar het gevoelen van inwoners. Hij haalde hierbij de geschiedenis van Rehabeam aan die zich niets gelegen liet liggen aan de wens van het volk tot minder lasten. Het land verdeelde zich met alle gevolgen van dien.
Bert Staat en Harm Roeten gaven een doorkijk vanuit het Waterschap. De SGP mocht in het Waterschap Hollandse Delta een zetel extra krijgen. Ook hij gaf aan daar dankbaar voor te zijn, om als nieuw gekozene dit mooie werk te mogen doen. ‘We moeten ervoor zorgen dat het Waterschap meer voor het voetlicht komt’, zo was zijn oproep. De gecombineerde fractie CU-SGP van Delfland werkt samen met CDA om een Heemraad te leveren, aldus Harm Roeten, en ‘dat ziet er op dit moment goed uit.’
Statenlid Gerard van de Breevaart en ook campagneleider bij de afgelopen verkiezingen evalueerde samen met de aanwezigen de campagne. Leerpunten worden opgepakt voor een volgende periode.

Afscheid
Twee bestuursleden namen afscheid: Jaap Klok en Alexander Bruin.
Penningmeester Alexander Bruin, die na acht jaar penningmeester te zijn geweest kan de afdeling financieel gezond achterlaten. Nieuwe bestuurlijke ervaring doet hij momenteel op als burgercommissielid bij de gecombineerde CU-SGP-fractie in Zoetermeer. Naast penningmeester was hij ook deze tijd secretaris van de Commissie Permanente Campagne. Hij werd bedankt voor de fijne samenwerking.  ‘We wensen je van harte Gods onmisbare zegen toe. Ook voor het werk wat je mag verrichten voor de partij in Zoetermeer en al je andere bezigheden’, aldus voorzitter Grinwis. Van Jaap Klok, zal op een later moment afscheid worden genomen.

De SGP-afdeling kan terugzien op een mooie invulling van de jaarvergadering waarbij naast afgevaardigden ca 50 bezoekers waren en meer mogelijkheid geboden is tot ontmoeting. Het bestuur zal deze opzet evalueren en bezien hoe de volgende bijeenkomsten vorm worden gegeven.